رئیس سازمان امور دانشجویان ظرفیت بورس دکتری داخل و خارج در سال ۹۴ را ۵۰۰ نفر اعلام کرد.
دکتر مجتبی صدیقی گفت: ظرفیت بورس دکتری امسال ۵۰۰ نفر است که باید در مصاحبه مشخص شود که چه تعداد بورس می شوند.

وی در خصوص بورسیه های دکتری سال گذشته نیز گفت: این دانشجویان مشغول اخذ و پذیرش جایابی در دانشگاه‌ها هستند و بیشترین مشکلی که با آن مواجه هستند، جایابی در دانشگاه ها است.

رئیس سازمان امور دانشجویان یادآور شد: با صحبت هایی که با دانشگاه ها شده به ویژه دانشگاه های شهرستانی، امیدواریم این دانشجویان بتوانند جایابی شده و اعزام شوند.

وی در خصوص اینکه آیا بعد از توافق های صورت گرفته دانشجویان دوباره با مشکل عدم پذیرش در برخی رشته های خاص مواجه هستند، گفت: دراین زمینه مشکل خاصی وجود ندارد و امیدواریم که با مشکلی نیز مواجه نشویم.

به گزارش مهر، تحریم های سال های اخیر در گام اول مراودات علمی استادان ایرانی با خارجی را کاهش داده و در ادامه نیز به تصویب قانونی برای عدم پذیرش دانشجویان ایرانی در برخی رشته های خاص منجر شده بود.

بورس دکتری داخل کشور بورسیه دکتری خارج کشور

ظرفیت پذیرش دانشجوی بورسیه داخل و خارج کشور | بورسیه دکتری داخل کشور بورسیه دکتری خارج کشور بورس دکتری داخل کشور بورس دکتری خارج از کشور اخبار دکتری ۹۵ آزاد سراسری