با توجه به اهمیت سیاست های کلی علم و فناوری در راستای جهاد علمی و فناوری در زمینه تولید علم، توسعه و نوآوری وهمچنین ارتقای جایگاه آینده پژوهی درعلم وفناوری به ویژه در توسعه ی علوم پایه و تحقیقات بنیادی و همچنین دسترسی به فناوری های پیشرفته با توجه به سیاست پژوهشکده فناوری های نوین ، نخستین همایش آینده پژوهی در فناوری های نوین مطرح شده و تحت محورهای اعلام شده برگزارمی گردد.

محورهای همایش آینده پژوهی در فناوری های نوین

محورهای اصلی :

 • آینده نگاری علم فناوری
 • آینده پژوهی وزیست فناوری
 • آینده پژوهی و فناوری پزشکی دارویی
 • آینده پژوهی و نانو زیست فناوری در محیط زیست
 • آینده پژوهی و فرآورده های طبیعی
 • آینده پژوهی ومدیریت فناوری اطلاعات

 

محورهای فرعی :

 • بهینه سازی فرآورده های زیستی و افزایش کارآمدی آن
 • تولید پروتئین های نو ترکیب
 • تست های تشخیص و بیوسنسور
 • طراحی و تولید پروتئین های نو ترکیب دارویی
 • تولید داروهای نوین
 • تولید موجودات تراریخت از میکروب تا گیاهان تا جانواران
 • بررسی آلودگی های پساب های شهری ، کشاورزی و صنعتی و امکان تصفیه آن با فناوری های نوین
 • گندزدایی آب شرب با استفاده از نسل جدید نانو ساختارها
 • کسب دانش فنی ، افزایش برداشت از چاه نفت به روش میکروبی
 • تولید گیاهان دارویی و استخراج فرآورده های آن
 • استفاده از فناوری های نوین در فرآیند تولید داروهای گیاهی
 • آینده پژوهی در تجارت الکترونیک
 • آینده پژوهی در امنیت الکترونیکی

کمیته علمی همایش آینده پژوهی در فناوری های نوین

دبیر علمی: دکتر محمد فضیلتی
دبیر اجرایی: مهندس هادی شهپر
دکتر کامران قائدی
دکتر ابوالقاسم اسماعیلی
دکتر مهدی نصر اصفهانی
دکتر محمود اطریشی
دکتر مهدی خزاعی
دکتر سید حمید زرکش
خانم دکتر رضوی
دکتر یاسمن صنایعی
دکتر غلامرضا نبی بید هندی
دکتر علی صنایعی
دکتر فرامرز هندسی
دکتر علی محمد احدی
دکتر سید مجید زنجانی
دکتر داریوش مینایی تهرانی

محل برگزاری همایش آینده پژوهی در فناوری های نوین

آدرس : اصفهان – دانشگاه اصفهان – بلوار ابن سینا – پژوهشگاه مهندسی بحران های طبیعی شاخص پژوه
تلفن: ۵-۳۲۶۱۶۲۴۳-۰۳۱
نمابر: ۳۲۶۱۶۲۴۶-۰۳۱
کدپستی: ۴۹۱۹۱-۸۱۵۸۹
صندوق پستی: ۱۵۳۷-۸۱۶۵۵

info@bpshakhespajouh.ac.ir            www.bpshakhespajouh.ac.ir

سایت همایش :

shakhespajouhconference.ir/fsnt/

زمان برگزاری :

۹ بهمن ماه ۱۳۹۳