سایت آزمون دکتری ( PhdAzmoon.Net )اطلاعیه تکمیل ظرفیت دکتری ۹۱ دانشگاه مازندران منتشر شد. اطلاعات ارایه شامل مدارک ثبت نام ، زمان و تاریخ مصاحبه تکمیل ظرفیت دکتری 91 و شماره حساب دانشگاه مازندران می باشد. دانشگاه مازندران به اطلاع كليه پذيرفته شدگان تكميل ظرفيت آزمون دکتری 91 (Ph.D)‌ اين دانشگاه مي رساند براي انجام مصاحبه علمي براساس جدول زير به دانشكده ها مراجعه نمايند.

مصاحبه تکمیل ظرفیت دکتری ۹۱ دانشگاه مازندران

۱  دکتری حقوق خصوصي 30/8/1391 دانشكده حقوق و علوم سياسي- گروه آموزشي حقوق خصوصي 30/8 صبح
۲ شيمي گرايش دکتری شيمي فيزيک ۲۲/۹/۱۳۹۱ دانشكده شيمي-گروه آموزشي شيمي
۳۰/۸ صبح
۳ مجموعه الهيات( دکتری علوم قرآن و حديث) ۶/۹/۱۳۹۱ دانشكده الهيات و معارف اسلامي ۳۰/۸ صبح
۴ علوم اقتصادي گرايش دکتری اقتصادسنجي ۲۸/۸/۱۳۹۱ دانشكده علوم اقتصادي و اداري-گروه آموزشي علوم اقتصادي ۳۰/۸ صبح
۵ جامعه شناسي- دکتری مسائل اجتماعي ايران ۲۴/۸/۱۳۹۱ دانشكده علوم انساني و اجتماعي-گروه آموزشي علوم اجتماعي ۳۰/۸ صبح
۶ رياضي محض گرايش دکتری نظريه جبري گراف ۳۰/۸/۱۳۹۱ دانشكده علوم رياضي-گروه آموزشي علوم رياضي ۳۰/۸ صبح
۷  دکتری باستان شناسي 25/8/1391 بابلسر- خيابان پاسداران- سازمان مركزي دانشگاه – دفتر معاونت آموزشي دانشگاه 30/8 صبح
۸ زيست شناسي- دکتری علوم سلولي ومولكولي ۳۰/۸/۱۳۹۱ دانشكده علوم پايه –گروه آموزشي زيست شناسي 30/8 صبح
ضمنا،‌كليه داوطلبان بايستي قبل از انجام مصاحبه علمي كليه مدارك زير را به مديريت تحصيلات تكميلي دانشگاه مازندران به آدرس : بابلسر – خيابان شهيد بهشتي- بلوار شهيد ذوالفقاري – پرديس دانشگاه مازندران تحويل نمايند.

شماره حساب تکمیل ظرفیت دکتری ۹۱ دانشگاه مازندران

فيش واريزي به مبلغ ۰۰۰/۲۵۰ ريال به حساب ۲۱۷۷۳۹۵۰۰۶۰۰۲ بانك ملي شعبه مركزي بابلسر قابل پرداخت در كليه شعب كشور

مدارک مصاحبه دکتری ۹۱ دانشگاه مازندران

اصل گواهينامه دوره كارشناسي و كارشناسي ارشد.
كليه سوابق آموزشي و پژوهشي: مقاله – اختراع و ابتكار ثبت شده-جوايز علمي ( جشنواره ها و مسابقات علمي و نخبگان و استعداد درخشان) – ترجمه، تاليف و تدوين و گردآوري كتاب – شركت در كارگاه هاي آموزشي معتبر با ارائه تائيديه – مشاركت در انجام طرحهاي تحقيقاتي مصوب دانشگاه و دستگاه هاي اجرائي با ارائه گواهي پايان انجام طرح – يك نسخه از پايان نامه و … )
در صورت استفاده از سهميه مربيان، حكم كارگزيني و نامه رسمي از بالاترين مقام اجرايي دانشگاه الزامي مي باشد.

سایت دانشگاه مازندران

http://www.umz.ac.ir

سایت آزمون دکتری : www.PhdAzmoon.Net