مصاحبه دکتری نیمه متمرکز سال ۹۰ دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

۲۱۰۷ : دکتری ۶۵۲۵۱;۶۵۱۸۸;۶۵۲۱۴; : تاریخ مصاحبه دکتری محض : ۲۵ خرداد
۲۲۰۵ : دکتری شیمی فیزیک : تاریخ مصاحبه دکتری شیمی فیزیک : ۳۰ خرداد
۲۲۱۰ : دکتری ریاضی محض : تاریخ مصاحبه دکتری ریاضی محض : ۲۹ خرداد
۲۲۱۰ : دکتری ریاضی کاربردی : تاریخ مصاحبه دکتری ریاضی کاربردی : ۲۹ خرداد
۲۳۱۲ : دکتری مخابرات : تاریخ مصاحبه دکتری مخابرات : ۸ تیر
۲۸۰۱ : دکتری زبان و ادبیات فارسی : تاریخ مصاحبه دکتری زبان و ادبیات فارسی : ۷ تیر

‫۶۵۱۶۹;۶۵۱۹۸;ای ۶۵۲۴۳;۶۵۲۰۴;۶۵۱۶۸; ا۶۵۲۱۹;۶۵۲۷۶;۶۵۲۲۷;۶۵۱۶۶;ت ۶۵۱۶۹;۶۵۲۵۸; سایت دا۶۵۲۵۵;۶۵۲۰۸;۶۴۴۰۵;۶۵۱۶۶;ه ا۶۵۲۵۱;۶۵۱۶۶;م ۶۵۱۹۱;۶۵۲۵۲;۶۵۲۶۸;۶۵۲۵۶;۶۵۲۶۶; (ره) ۶۵۲۵۱;۶۵۱۹۸;ا۶۵۱۸۳;۶۵۲۲۸;۶۵۲۵۸; ۶۵۲۵۵;۶۵۲۵۲;۶۵۱۶۶;۶۵۲۶۷;۶۵۲۶۸;۶۵۱۹۴;.

آدرس سایت دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین :  ‫‪www.ikiu.ac.ir‬‬