درباره مدرسه زمستانی : مدرسه زمستانی آینده پژوهی به مدت ۳ روز و با هدف آموزش کاربردی مفاهیم آینده پژوهی توسط اساتید مجرب آینده پژوهی کشور ارائه می گردد.

مدرسه زمستانی آینده پژوهی کارآفرینی کنفرانس و همایش

مدرسه زمستانی آینده پژوهی و کارآفرینی محورهای مدرسه زمستانی | تدوین نقشه راه تکنولوژی مدل های کسب و کار بنگاه ها آینده نگاری فردی و سازمانی ابزارهای نوین تصمیم گیری در شرایط ریسک و عدم قطعیت :

  • کنفرانس آینده پژوهی
  • کنفرانس کارآفرینی
  • همایش آینده پژوهی