آزﻣﻮن ورودی دوره دﮐﺘﺮی Ph.D (ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ)داﻧﺸﮕﺎه اروﻣﯿﻪ در ﺳﺎل۱۳۹۰

اول اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره همراه داشتن مدارک مورد نیاز معرفی شدگان برای شرکت در مراحل انجام مصاحبه دکتری نیمه متمرکز را مشاهده نمایید ، سایر مدارک مورد نیاز نیز در زیر آمده است. البته بهتر است از سایت رسمی هر دانشگاهی که برای مصاحبه در آن مجاز شده اید ، در فواصل زمانی دیدن فرمایید تا از اطلاعیه های جدیدتر مربوطه نیز باخبر شوید.

ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﮔﺎن ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ داﻧﺸﮕﺎه اروﻣﯿﻪ ﮐﻪ اﺳﺎﻣﯽ آﻧﺎن در ﺳﺎﯾﺖاﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ و آﻣﻮزش ﮐﺸﻮر اﻋﻼم ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻟﺰوم ﮐﻪ داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻬﻨﮕﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻬﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺸﺮح زﯾﺮ اﻋﻼم ﻣﯿﮕﺮدد:

۱- ﮐﻠﯿﻪﻣﺪارک و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﻮردﻧﯿﺎز در اﻣﺘﯿﺎز دﻫﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ، آﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ از ﻗﺒﯿﻞ:ﻣﻘﺎﻻتISI، ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺮوﯾﺠﯽ، ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﻬﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ، ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻣﻠﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ، رﺗﺒﻪ در ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﺎ و ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ،ﮔﻮاﻫﯽ ﺛﺒﺖ و اﺧﺘﺮاع ﻣﻮر ﺗﺎﺋﯿﺪ وزارﺗﯿﻦ، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری ﯾﺎ ﺑﻬﺪاﺷﺖ درﻣﺎن وآﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ، ﺗﺎﻟﯿﻒ و ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺘﺎب، ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﻌﺪل وﻣﺪارک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ(داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻓﻌﻠﯽ ، ﮔﻮاﻫﯽآﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﻣﻌﺪل ﺑﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺣﻮزهﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ۳۱/۶/۹۰، ﻣﺪرک زﺑﺎن، ﺳﻮاﺑﻖ آﻣﻮزﺷﯽ(از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﺪرﯾﺲ درﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ)و ﻧﯿﺰ ﮔﻮاﻫﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن اﻟﻤﭙﯿﺎدﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ، ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی،ﻋﻠﻤﯽ از اﺳﺎﺗﯿﺪ راﻫﻨﻤﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ

۲- ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺎ ﺑﺸﺮح زﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

اﻟﻒ-داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺎی:ﻋﻠﻮم(ﮐﺪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی۲۲۰۵ و۲۲۰۶)، داﻧﺸﮑﺪه ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ(ﮐﺪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی۲۳۱۰،۲۳۱۲و۲۳۱۴)، داﻧﺸﮑﺪهﮐﺸﺎورزی(ﮐﺪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی۲۴۰۲،۲۴۰۵و ۲۴۱۲) و داﻧﺸﮑﺪه داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ(ﮐﺪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی۲۷۰۱،۲۷۰۲،۲۷۰۳ و ۲۷۰۴)

ﻣﺤﻞ ﺑﺮ ﮔﺰاری ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎی داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺎی ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮﺑﺸﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ: اروﻣﯿﻪ_ﺑﻠﻮار داﻧﺸﮕﺎه–ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ۱۱ﺟﺎده ﺳﺮو ﺑﺮ اﺳﺎسﺗﺎرﯾﺨﻬﺎی اﻋﻼم ﺷﺪه از ﻃﺮف ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ در داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از ﺳﺎﻋﺖ۵/۸ﺻﺒﺢ اﻟﯽ۶ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺑﻌﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.

ب-داﻧﺸﮑﺪه ادﺑﯿﺎت و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ(ﮐﺪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی۲۱۰۸ و ۲۸۰۱ ) ﻣﺤﻞ ﺑﺮ ﮔﺰاری ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ:ﺧﯿﺎﺑﺎن واﻟﻔﺠﺮ) ۲(–روﺑﺮوی ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ-داﻧﺸﮑﺪه ادﺑﯿﺎت و ﻋﻠﻮم ﺳﺮو ﺑﺮ اﺳﺎسﺗﺎرﯾﺨﻬﺎی اﻋﻼم ﺷﺪه از ﻃﺮف ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ در داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از ﺳﺎﻋﺖ۵/۸ﺻﺒﺢ اﻟﯽ۶ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺑﻌﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.

۳- ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ در ﺗﻤﺎم رﺷﺘﻪﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه% ۶۰ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ

۴- ﻓﯿﺶ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ۱۰۰۰۰۰(ﯾﮑﺼﺪ ﻫﺰار رﯾﺎل)ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب  ﺳﯿﺒﺎی۰۲۱۷۷۵۲۰۰۱۲۰۰۷در آﻣﺪ ﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ داﻧﺸﮕﺎه اروﻣﯿﻪﻧﺰد ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ–ﺷﻌﺒﻪ داﻧﺸﮕﺎه اروﻣﯿﻪ

ﺣﻮزه ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎه