سایت آزمون دکتری ( PhdAzmoon.Net) مصاحبه دکتری : نمونه فرم توصیه نامه – ﻓﺮم ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﺎﻣﻪ داوﻃﻠﺒﺎن آزﻣﻮن دﻛﺘﺮی

بسمه تعالی

به دانشگاه تحصیلات تکمیلی……
از اداره کل آموزش دانشگاه ………

گواهی میشود خانم/آقای ………………….. فرزند ………………… به شماره شناسناه صادره از ………….. متولد ………… دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته ……….. به شماره دانشجویی…………….. تا پایان سال تحصیلی ……… تعداد …… واحد درسی را با معدل ……….گذرانده و در پایان ……ماه سال….. شرایط بالقوه دانش آموختگی را دارد.

مهر و امضا معاون/مدیر کل آموزش دانشگاه
نشانی داوطلب:
شماره تلفن:
نشانی پست الکترونیک:

فرمتوصیه نامه داوطلبان آزمون دکتری

فرم توصیه نامه برای داوطلبان تحصیل در دوره های تحصیلات تکمیلی

این قسمت باید توسط داوطلب تکمیل و امضاء گردد.
نام و نام خانوادگی داوطلب …………………………………. تاریخ …………………….
داوطلب تحصیل درکدام دوره هستید؟ □ دکترا □ کارشناسی ارشد امضای داوطلب

نام و نام خانوادگی استاد: آدرس استاد:

این قسمت باید توسط یک عضو هیات علمی دانشگاه تکمیل گردد. تکمیل فرم توسط استاد(ان) راهنمای پروژه یا استادانی که داوطلب حداقل دو درس با ایشان گذرانده است ترجیح دارد.

استاد محترم،
از جنابعالی درخواست می شود که فرم زیر را در مورد داوطلب فوق الذکر تکمیل نموده و در پاکت دربسته و با امضا یا مهر روی درب پاکت،‌ توسط دانشجو و یا مستقیماً توسط پست به آدرس زیر و یا کپی آنرا به آدرس الکترونیکی(……..) ارسال فرمایید. قبلاً از صرف وقت، دقت نظر و صراحت شما در این رابطه تشکر میگردد.
صندوق پستی……….خیابان …..، دانشگاه …….، دانشکده ……..، تحصیلات تکمیلی، بخش پذیرش دکترا
نوع ارتباط شما با داوطلب چگونه و به چه مدت بوده است؟ (استاد راهنمای پروژه، مدرس، …) …………………………………..
لطفاً جدول زیر را با توجه به تواناییهای داوطلب در مقایسه با دیگر دانشجویان خود یا سایر دانشجویان در شرایط مشابه تکمیل نمایید.
گروه مورد مقایسه: …………………… نفر دانشجویان در سطح …………………. (کارشناسی یا کارشناسی ارشد) است.

زمینه مورد ارزیابی استثنائی، عالی،خوب
توانایی کلی برای ادامه تحصیل
داشتن هدف مشخص و انگیزه برای ادامه تحصیل
توانایی انجام تحقیق
قدرت تحلیل علمی و خلاقیت در تحقیق
توانائی پیشبرد تحقیق بصورت مستقل
قدرت بیان
توانایی نگارش
قابلیت انجام کار بصورت گروهی
نظم و انضباط در کار
خصوصیات فردی (مسئولیت پذیری، قابلیت اعتماد، متانت، پشتکار…)
توانایی تدریس
جمع بندی کلی از تواناییهای داوطلب

لطفاً هرگونه اطلاعات تکمیلی دیگری را که در ارزیابی داوطلب مفید میدانید در سطرهای زیر بنویسید و یا در برگ جداگانه ای درج و به این فرم ضمیمه نمایید.
……………………………………………..

نام و نام خانوادگی استاد: ……. تلفن محل کار: …….
مرتبه علمی: ……… پست الکترونیکی: ……….
دانشکده: …………….. تاریخ: …………………..
دانشگاه: ……….. امضاء: ………………….

دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ تمامی گروهها و رشته ها و گرایشها
دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ دانلود سوالات دکتری ۹۲ فنی و مهندسی آزمون دکتری ۹۲
دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ سوالات کنکور دکتری ۹۲ علوم انسانی PhD
بسته موفقیت در مصاحبه دکتری | ناگفته های مصاحبه دکتری

سایت آزمون دکتری : www.PhdAzmoon.Net

عضویت در خبرنامه پی اچ دی آزمون