تشريح شيوه‌هاي آموزش و پژوهش محور كارشناسي ارشد
شيوه آموزشي و پژوهشي، روشي است كه محتواي برنامه آن مشتمل بر واحدهاي درسي و پايان‌نامه است. اين شيوه تا سال 1389 تنها شيوه آموزشي در مقطع كارشناسي ارشد در ايران بوده و پذيرش دانشجو در كليه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي كشور فقط به اين روش انجام مي‌شد.

نتایج کارشناسی ارشد ۹۵در سایت سازمان سنجش + لینک

زمان اعلام نتایج آزمون کارشناسی ارشد ۹۵

شيوه آموزش محور چیست؟

تحصيل در شيوه آموزش محور با محوريت آموزش و به صورت واحدهاي درسي و بدون پايان نامه بوده كه گذراندن حداقل دو و حداكثر ۴ واحد سمينار، تحقيق و تتبع نظري الزامي است و در ساير موارد عيناً مطابق آئين‌نامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته است، البته بايد توجه داشت كه فارغ‌التحصيلان اين دوره هيچ منعي براي ادامه تحصيل در دوره دكتري ندارند.

@PhdTelegram تلگرام دکتری 

شيوه پژوهش محور‌

شيوه پژوهش محور‌ دوره‌اي با محوريت پژوهش است كه دستاورد آن ارائه فناوري جديد، ارائه نظريه و ايده جديد، توليد دانش فني، ثبت اختراع و غيره است كه مشتمل بر اخذ واحدهاي درسي محدود و الزام به ارايه پايان‌نامه است. تعداد واحدهاي درسي در اين شيوه 6 تا 10 واحد است و دانشجو مي‌تواند هم زمان با واحدهاي آموزشي، واحدهاي پژوهشي خود را انتخاب كند.
طول مدت دوره در هر سه شيوه حداكثر ۲ سال مشتمل بر ۴ نيمسال تحصيلي است، البته در موارد استثنايي افزايش طول مدت دوره با تشخيص شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه مجاز است و در هر صورت مدت دوره در هر سه شيوه نبايد از۲/۵ تجاوز كند.

انتقال کارشناسی ارشد

‌نقل و انتقال کارشناسی ارشد، تغيير رشته و مهمان در هر سه شيوه دوره کارشناسی ارشد ممنوع است.

 • آموزش محور
 • شیوه آموزش محور
 • شیوه آموزش محور چیست؟
 • شیوه آموزش محور چیست
 • آموزش محور ارشد چیست؟
 • آموزش محور چیست
 • اموزش محور
 • پژوهش محور
 • شیوه اموزش محور
 • شیوه آموزش محور
 • شیوه آموزش محور کارشناسی ارشد
 • کارشناسی ارشد آموزش محور
 • اموزش محور کارشناسی ارشد
 • شیوه اموزش محور چیست
 • شیوه ی آموزش محور چیست؟
 • شیوه آموزش محور یعنی چه؟
 • آموزش محور یعنی چه
 • آموزش محور کارشناسی ارشد
 • پژوهش محور یعنی چه
 • دانشگاه آموزش محور چیست
 • ارشد آموزش محور
 • شیوه پژوهش محور
 • دکتری آموزش محور
 • آموزش پژوهش محور
 • آموزش محور پیام نور
 • آموزش محور چیست؟
 • اموزش محور چیست
 • کارشناسی ارشد پژوهش محور
 • دکترای آموزش محور
 • پژوهش محور چیست
 • کارشناسی ارشد آموزش محور چیست؟
 • تفاوت آموزش محورو پژوهش محور
 • دکتری پژوهش محور چیست
 • آموزش محور یا پژوهش محور
 • شیوه پژوهش محور چیست؟
 • رشته های آموزش محور چیست؟
 • منظور از شیوه آموزش محور چیست
 • منظور از آموزش محور چیست؟
 • رشته های آموزش محور
 • دکترای پژوهش محور چیست؟
 • ارشد اموزش محور
 • شیوه اموزش محور
 • آموزش محور و پژوهش محور
 • پیام نور آموزش محور
 • شیوه اموزش محور کارشناسی ارشد
 • پیام نور آموزش محور چیست
 • دانشگاه آموزش محور یعنی چه؟
 • آموزش محور یعنی چه؟
 • شیوه پژوهش محور کارشناسی ارشد
 • تفاوت آموزش محور و پژوهش محور