امروز بعدظهر ( ۲۵/۰۳/۹۰ ) خبرگزاری مهر به نقل از رئیس سازمان سنجش آموزش کشور منتشر کرد :

اگر دانشگاهی به این روش غیر قانونی کار کند تک روی کرده است و داوطلب می تواند از آنها شکایت کند چرا که حق ندارند بیش از ۲۵ هزار تومان از داوطلب دریافت کنند.

معاونان آموزشی دانشگاهها در نشستی که همه دانشگاهها در آن حضور داشتند حق الزحمه مصاحبه دکتری را به میزان ۲۵ هزار تومان (۲۵۰ هزار ریال) به تصویب رساندند.

وی با انتقاد از دانشگاههایی که غیر از این مبلغ از داوطلبان مصاحبه آزمون دکتری تخصصی دریافت می کنند، گفت: مبلغ ۲۵ هزار تومان توافق همه دانشگاهها بوده است و این کار بسیار ناپسندی است که دانشگاهی غیر این از عمل کند.

سرورالدین خاطرنشان کرد: دریافت مبلغ غیر از ۲۵ هزار تومان برای مصاحبه آزمون دکتری تخصصی سال ۹۰ غیر قانونی است و این کار عدم احترام به تصمیم جمعی معاونان آموزشی دانشگاهها است.

***

اما همانگونه نیز که خبرنگار مهر نیز اشاره کرده دانشگاه های مانند دانشگاه تهران ، هزینه 50 هزار تومانی برای شرکت در مصاحبه کنکور دکتری از داوطلبان دریافت می کند.

 

معاون آموزشی دانشگاه تهران در این زمینه اعلام کرده است: این مبلغ بر اساس مفاد مصاحبه از داوطلبان دریافت می شود و پیش از اعلام مبلغ ۲۵ هزار تومان از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در شورای هیئت رئیسه دانشگاه تهران به تصویب رسیده است.