شهریه شبانه کارشناسی دانشگاه علامه طباطبایی اعلام شد. شهریه کارشناسی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی در نیمسال دوم به این شرح است:

شهریه کارشناسی شبانه دانشگاه علامه طباطبایی

شهریه کارشناسی شبانه دانشگاه علامه طباطبایی

شهریه شبانه کارشناسی دانشگاه علامه طباطبایی شهریه شبانه سراسری

شهریه شبانه کارشناسی دانشگاه علامه طباطبایی | شهریه شبانه دانشگاه سراسری | شهریه کارشناسی شبانه | شهریه شبانه دانشگاه دولتی | شهریه ثابت | شهریه دوره شبانه دانشگاه دولتی .