سایت آزمون دکتری ( Phd Azmoon.Net ) اطلاع رسانی مصاحبه های دکتری و آزمون دکتری : مصاحبه بورسیه بنیاد مستضعفان | شرایط ﺑﻮرﺳﻴﻪ ﺑﻨﻴﺎد ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن و ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻮﻳﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪ‬ | نحوه شرکت در بورسیه مقطع دکتری

شرایط ۶۵۱۶۹;۶۵۲۶۲;ر۶۵۲۰۳;۶۵۲۶۸;۶۵۲۵۸; ۶۵۱۶۹;۶۵۲۵۶;۶۵۲۶۸;۶۵۱۶۶;د ۶۵۲۵۱;۶۵۲۰۴;۶۵۱۷۶;۶۵۲۱۶;۶۵۲۲۸;۶۵۲۳۶;۶۵۱۶۶;ن و ۶۵۲۵۱;۶۵۲۶۲;۶۵۲۰۳;۶۵۲۰۴;۶۵۲۵۸; ۶۵۱۷۵;۶۵۱۸۸;۶۵۲۴۰;۶۵۲۶۸;۶۵۲۳۸; و ۶۵۱۷۵;۶۵۲۶۲;۶۵۲۰۳;۶۵۲۲۸;۶۵۲۵۸; ۶۵۲۵۵;۶۵۲۶۲;۶۵۲۶۷;۶۵۲۵۴; دا۶۵۲۵۵;۶۵۲۰۸;۶۵۲۵۲;۶۵۲۵۶;۶۵۱۹۴;‬

۶۵۱۶۹;۶۵۲۵۶;۶۵۲۶۸;۶۵۱۶۶;د ۶۵۲۵۱;۶۵۲۰۴;۶۵۱۷۶;۶۵۲۱۶;۶۵۲۲۸;۶۵۲۳۶;۶۵۱۶۶;ن و ۶۵۲۵۱;۶۵۲۶۲;۶۵۲۰۳;۶۵۲۰۴;۶۵۲۵۸; ۶۵۱۷۵;۶۵۱۸۸;۶۵۲۴۰;۶۵۲۶۸;۶۵۲۳۸; و ۶۵۱۷۵;۶۵۲۶۲;۶۵۲۰۳;۶۵۲۲۸;۶۵۲۵۸; ۶۵۲۵۵;۶۵۲۶۲;۶۵۲۶۷;۶۵۲۵۴; دا۶۵۲۵۵;۶۵۲۰۸;۶۵۲۵۲;۶۵۲۵۶;۶۵۱۹۴;‬ در سال جاری در رشته های بسیاری دانشجوی بورسیه می پذیرد.
به گزارش پی اچ دی آزمون دات نت PhdAzmoon.net و بنابر اطلاع سازمان سنجش آموزش کشور، شرایط ‫ﺑﻮرﺳﻴﻪ ﺑﻨﻴﺎد ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن و ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻮﻳﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪ‬ که در سال جاری پذیرفته شدگان بسیاری از رشته ها را بورس می نماید به شرح زیر است :
۶۴۳۴۴;۶۵۱۹۶;۶۵۲۶۷;۶۵۱۹۸;ش داو۶۵۲۱۹;۶۵۲۴۸;۶۵۱۷۰;۶۵۱۶۶;ن ۶۵۱۶۹;۶۵۲۶۲;ر۶۵۲۰۳;۶۵۲۶۸;۶۵۲۵۸; ۶۵۱۶۹;۶۵۱۶۶; ۶۵۱۷۵;۶۵۲۶۲;۶۵۱۸۳;۶۵۲۵۸; ۶۵۱۶۹;۶۵۲۵۸; ۶۵۲۵۵;۶۵۱۷۶;۶۵۱۶۶;۶۵۲۶۷;۶۵۱۸۲; آز۶۵۲۵۱;۶۵۲۶۲;ن ۶۵۲۴۳;۶۵۱۷۶;۶۵۱۷۰;۶۵۲۶۶;، ۶۵۲۵۱;۶۵۲۱۲;۶۵۱۶۶;۶۵۱۸۷;۶۵۱۷۰;۶۵۲۵۸; ۶۵۱۷۵;۶۵۱۹۲;۶۵۲۱۲;۶۵۲۱۲;۶۵۲۶۶; دا۶۵۲۵۵;۶۵۲۰۸;۶۴۴۰۵;۶۵۱۶۶;ه، ۶۵۱۶۹;۶۵۱۹۸;ر۶۵۲۰۳;۶۵۲۶۶; ۶۵۱۷۵;۶۵۲۶۲;ا۶۵۲۵۵;۶۵۱۶۶;۶۵۲۶۷;۶۵۲۶۶; ۶۵۲۵۹;۶۵۱۶۶;ی ا۶۵۱۸۳;۶۵۱۹۸;ا۶۵۲۶۷;۶۵۲۶۶;، ۶۴۴۰۴;۶۵۲۰۰;۶۵۲۶۷;۶۵۲۵۶;۶۵۲۰۶; و آز۶۵۲۵۱;۶۵۱۶۶;۶۵۲۶۷;۶۵۲۰۸;۶۵۱۶۶;ت ۶۴۳۴۴;۶۵۲۰۰;۶۵۲۰۷;۶۵۲۴۴;۶۵۲۶۶; ۶۵۲۴۳;۶۵۲۵۸;‬ ‫۶۵۱۷۵;۶۵۲۶۲;۶۵۲۰۳;۶۵۲۱۸; ۶۴۴۰۴;۶۵۱۹۸;وه ۶۵۱۶۹;۶۵۲۵۶;۶۵۲۶۸;۶۵۱۶۶;د ۶۵۲۵۱;۶۵۲۰۴;۶۵۱۷۶;۶۵۲۱۶;۶۵۲۲۸;۶۵۲۳۶;۶۵۱۶۶;ن ا۶۵۲۵۵;۶۵۲۴۰;۶۵۲۷۶;ب ا۶۵۲۰۳;۶۵۲۷۶;۶۵۲۵۱;۶۵۲۶۶; ا۶۵۲۵۵;۶۵۱۸۴;۶۵۱۶۶;م ۶۵۲۵۱;۶۵۲۶۶; ۶۴۳۴۴;۶۵۱۹۶;۶۵۲۶۷;۶۵۱۹۸;د ۶۵۱۶۹;۶۵۲۵۸; ۶۵۱۷۵;۶۵۱۹۸;۶۵۱۷۵;۶۵۲۶۸;۶۵۱۶۸; او۶۵۲۴۷;۶۵۲۶۲;۶۵۲۶۷;۶۵۱۷۴; ا۶۵۲۵۱;۶۵۱۷۶;۶۵۲۶۸;۶۵۱۶۶;زات ا۶۵۲۵۵;۶۵۱۸۴;۶۵۱۶۶;م ۶۵۱۹۱;۶۵۲۶۲;ا۶۵۲۵۹;۶۵۱۹۴; ۶۵۲۰۷;۶۵۱۹۴;.

شرایط عمومی ۶۴۳۴۴;۶۵۱۹۶;۶۵۲۶۷;۶۵۱۹۸;ش ۶۵۱۶۹;۶۵۲۶۲;ر۶۵۲۰۳;۶۵۲۶۸;۶۵۲۵۸; ۶۵۱۶۹;۶۵۲۵۶;۶۵۲۶۸;۶۵۱۶۶;د ۶۵۲۵۱;۶۵۲۰۴;۶۵۱۷۶;۶۵۲۱۶;۶۵۲۲۸;۶۵۲۳۶;۶۵۱۶۶;ن و ۶۵۲۵۱;۶۵۲۶۲;۶۵۲۰۳;۶۵۲۰۴;۶۵۲۵۸; ۶۵۱۷۵;۶۵۱۸۸;۶۵۲۴۰;۶۵۲۶۸;۶۵۲۳۸; و ۶۵۱۷۵;۶۵۲۶۲;۶۵۲۰۳;۶۵۲۲۸;۶۵۲۵۸; ۶۵۲۵۵;۶۵۲۶۲;۶۵۲۶۷;۶۵۲۵۴; دا۶۵۲۵۵;۶۵۲۰۸;۶۵۲۵۲;۶۵۲۵۶;۶۵۱۹۴;‬‬

۱- ۶۵۱۸۷;۶۵۱۹۴;ا۶۵۲۳۹;۶۵۲۴۶; ۶۵۱۷۵;۶۵۱۸۸;۶۵۲۱۲;۶۵۲۶۸;۶۵۲۷۶;ت دا۶۵۲۰۷;۶۵۱۷۶;۶۵۲۵۴; ۶۵۲۵۱;۶۵۱۹۴;رک ۶۵۲۳۵;۶۵۲۶۲;ق ۶۵۲۴۷;۶۵۲۶۸;۶۵۲۰۴;۶۵۱۶۶;۶۵۲۵۵;۶۵۲۰۲; (۶۵۲۴۳;۶۵۱۶۶;ر۶۵۲۰۷;۶۵۲۵۶;۶۵۱۶۶;۶۵۲۰۳;۶۵۲۶۶; ار۶۵۲۰۷;۶۵۱۹۴; ) ۶۵۲۵۱;۶۵۲۶۲;رد ۶۵۱۷۵;۶۵۱۵۶;۶۵۲۶۷;۶۵۲۶۸;۶۵۱۹۴; وزارت ۶۵۲۲۷;۶۵۲۴۸;۶۵۲۶۲;م، ۶۵۱۷۵;۶۵۱۸۸;۶۵۲۴۰;۶۵۲۶۸;۶۵۲۴۰;۶۵۱۶۶;ت و ۶۵۲۳۵;۶۵۲۵۶;‪ا‬وری ۶۵۱۶۹;۶۵۱۶۶; ۶۵۲۵۱;۶۵۲۲۸;۶۵۱۹۴;ل ۱۴ ۶۵۲۵۱;۶۵۲۶۶; ۶۵۱۶۹;۶۵۱۶۶;۶۵۲۰۷;۶۵۱۹۴;.
‫۲- ۶۵۱۸۷;۶۵۱۹۴;ا۶۵۲۴۳;۶۵۱۸۰;۶۵۱۹۸; ۶۵۲۰۳;۶۵۲۵۴; ۶۵۲۳۹;۶۵۱۶۶;۶۵۲۵۵;۶۵۲۶۲;نی چهل ۶۵۲۰۳;۶۵۱۶۶;ل ۶۵۲۵۱;۶۵۲۶۶; ۶۵۱۶۹;۶۵۱۶۶;۶۵۲۰۷;۶۵۱۹۴;
‫۳- ۶۵۲۴۳;۶۵۲۰۴;۶۵۱۶۸; ۶۵۱۸۷;۶۵۱۹۴;ا۶۵۲۳۹;۶۵۲۴۶; ۶۵۲۵۵;۶۵۲۵۲;۶۵۱۹۸;ات ۶۵۲۵۱;۶۵۲۶۲;رد ۶۵۲۵۵;۶۵۲۶۸;۶۵۱۶۶;ز ۶۵۱۸۳;۶۵۲۶۰;۶۵۱۷۴; ۶۴۳۴۴;۶۵۱۹۶;۶۵۲۶۷;۶۵۱۹۸;ش در ر۶۵۲۰۷;۶۵۱۷۶;۶۵۲۵۸; ۶۵۲۵۹;۶۵۱۶۶; و دا۶۵۲۵۵;۶۵۲۰۸;۶۴۴۰۵;۶۵۱۶۶;ه ۶۵۲۵۹;۶۵۱۶۶;ی ۶۵۱۷۵;۶۵۲۲۸;۶۵۲۶۸;۶۵۲۶۸;۶۵۲۵۴; ۶۵۲۰۷;۶۵۱۹۴;ه ۶۵۱۶۹;۶۵۱۹۸;ا۶۵۲۰۳;۶۵۱۶۶;س ۶۵۲۵۵;۶۵۲۵۲;۶۵۱۹۸;ات ۶۵۲۴۳;۶۵۲۵۶;۶۵۲۴۴;۶۵۲۶۲;ر ۶۵۲۰۳;۶۵۱۹۸;ا۶۵۲۰۳;۶۵۱۹۸;ی ۶۵۲۰۳;۶۵۱۶۶;ز۶۵۲۵۱;۶۵۱۶۶;ن ۶۵۲۰۳;۶۵۲۵۶;۶۵۱۸۴;۶۵۲۰۶; و‬ ‫۶۵۲۵۱;۶۵۲۱۲;۶۵۱۶۶;۶۵۱۸۷;۶۵۱۷۰;۶۵۲۵۸; ۶۵۱۷۵;۶۵۱۹۲;۶۵۲۱۲;۶۵۲۱۲;۶۵۲۶۶; دا۶۵۲۵۵;۶۵۲۰۸;۶۴۴۰۵;۶۵۱۶۶;ه
۴- دا۶۵۲۰۷;۶۵۱۷۶;۶۵۲۵۴; ۶۵۲۰۷;۶۵۱۹۸;ا۶۵۲۶۷;۶۵۲۱۸; ۶۵۲۲۷;۶۵۲۵۲;۶۵۲۶۲;۶۵۲۵۱;۶۵۲۶۶; ا۶۵۲۰۳;۶۵۱۷۶;۶۵۱۹۲;۶۵۱۹۴;ا۶۵۲۵۱;۶۵۲۶۶; ۶۵۱۶۹;۶۵۲۵۶;۶۵۲۶۸;۶۵۱۶۶;د
‫۵- ۶۵۲۵۱;۶۵۲۶۲;۶۵۲۳۵;۶۵۲۴۰;۶۵۲۶۸;۶۵۱۷۴; در ۶۵۲۵۱;۶۵۱۹۸;ا۶۵۱۸۷;۶۵۲۴۶; ۶۵۲۵۱;۶۵۲۱۲;۶۵۱۶۶;۶۵۱۸۷;۶۵۱۷۰;۶۵۲۵۸; و ۶۴۴۰۴;۶۵۲۰۰;۶۵۲۶۷;۶۵۲۵۶;۶۵۲۰۶;
‫۶- ۶۵۲۲۷;۶۵۱۹۴;م ا۶۵۲۰۷;۶۵۱۷۶;۶۵۲۳۲;۶۵۱۶۶;ل ۶۵۱۶۹;۶۵۲۵۸; ۶۵۱۷۵;۶۵۱۸۸;۶۵۲۱۲;۶۵۲۶۸;۶۵۲۴۶; ۶۵۲۵۹;۶۵۲۵۲;۶۵۲۰۰;۶۵۲۵۱;۶۵۱۶۶;ن در دا۶۵۲۵۵;۶۵۲۰۸;۶۴۴۰۵;۶۵۱۶۶;ه ۶۵۲۵۹;۶۵۱۶۶; و ۶۵۲۵۱;۶۵۲۶۲;۶۵۲۰۳;۶۵۲۰۴;۶۵۱۶۶;ت آ۶۵۲۵۱;۶۵۲۶۲;زش ۶۵۲۲۷;۶۵۱۶۶;۶۵۲۴۷;۶۵۲۶۶;
۷- ۶۵۲۵۵;۶۵۱۹۴;ا۶۵۲۰۷;۶۵۱۷۶;۶۵۲۵۴; ۶۵۱۷۵;۶۵۲۲۸;۶۵۲۶۰;۶۵۱۹۴; ۶۵۱۹۱;۶۵۱۹۴;۶۵۲۵۱;۶۵۱۷۴; در د۶۵۲۰۳;۶۵۱۷۶;۶۴۴۰۵;۶۵۱۶۶;ه ۶۵۲۵۹;۶۵۱۶۶;، ۶۵۲۵۱;۶۵۲۶۲;۶۵۲۰۳;۶۵۲۰۴;۶۵۱۶۶;ت، ۶۵۲۰۷;۶۵۱۹۸;۶۵۲۴۳;۶۵۱۷۴; ۶۵۲۵۹;۶۵۱۶۶;، دا۶۵۲۵۵;۶۵۲۰۸;۶۴۴۰۵;۶۵۱۶۶;ه ۶۵۲۵۹;۶۵۱۶۶; و ۶۵۲۵۱;۶۵۲۶۲;۶۵۲۰۳;۶۵۲۰۴;۶۵۱۶۶;ت آ۶۵۲۵۱;۶۵۲۶۲;زش ۶۵۲۲۷;۶۵۱۶۶;۶۵۲۴۷;۶۵۲۶۶; دو۶۵۲۴۷;۶۵۱۷۶;۶۵۲۶۶; و ۶۵۲۳۱;۶۵۲۶۸;۶۵۱۹۸;دو۶۵۲۴۷;۶۵۱۷۶;۶۵۲۶۶;

نحوه شرکت در بورسیه مقطع دکتری موسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند و بنیاد مستضعفان به چه صورت است؟‬

مراحل مربوطه به شرح ذیل می باشد:
شرکت در آزمون سراسری مقطع دکتری
مجاز به انتخاب رشته با توجه به کد رشته های مشخص شده این موسسه
دعوت به آزمون روانشناسی و مصاحبه تخصصی در زمان های مقرر شده از سوی موسسه
اعلام نتایج آزمون های مذکور به سازمان سنجش آموزش کشور
ارائه نتایج نهایی پذیرفته شدگان در شهریور ماه توسط سازمان سنجش آموزش کشور

به گزارش پی اچ دی آزمون دات نت ۶۵۲۰۷;۶۵۱۹۸;ا۶۵۲۶۷;۶۵۲۱۸; ۶۵۲۲۷;۶۵۲۵۲;۶۵۲۶۲;۶۵۲۵۱;۶۵۲۶۶; ا۶۵۲۰۳;۶۵۱۷۶;۶۵۱۹۲;۶۵۱۹۴;ا۶۵۲۵۱;۶۵۲۶۶; ۶۴۴۰۴;۶۵۱۹۸;وه ۶۵۱۶۹;۶۵۲۵۶;۶۵۲۶۸;۶۵۱۶۶;د ۶۵۲۲۷;۶۵۱۷۰;۶۵۱۶۶;ر۶۵۱۷۵;۶۵۲۵۶;۶۵۱۹۴; از:
۱- ۶۵۱۷۵;۶۵۱۶۶;۶۵۱۶۹;۶۵۲۲۸;۶۵۲۶۸;۶۵۱۷۴; ۶۵۲۵۵;۶۵۲۲۴;۶۵۱۶۶;م ۶۵۲۵۱;۶۵۲۴۰;۶۵۱۹۴;س ۶۵۱۸۳;۶۵۲۵۲;۶۵۲۶۰;۶۵۲۶۲;ری ا۶۵۲۰۳;۶۵۲۷۶;۶۵۲۵۱;۶۵۲۶۶; ا۶۵۲۶۷;۶۵۱۹۸;ان‬
۲- ۶۵۱۷۵;۶۵۱۹۴;۶۵۲۶۷;۶۵۲۵۴; ۶۵۱۶۹;۶۵۲۵۸; د۶۵۲۶۷;۶۵۲۵۴; ۶۵۲۵۱;۶۵۱۷۰;۶۵۲۶۸;۶۵۲۵۴; ا۶۵۲۰۳;۶۵۲۷۶;م ۶۵۲۶۷;۶۵۱۶۶; ۶۵۲۶۷;۶۵۲۴۴;۶۵۲۶۶; از اد۶۵۲۶۷;۶۵۱۶۶;ن ر۶۵۲۰۳;۶۵۲۵۲;۶۵۲۶۶; ۶۵۲۴۳;۶۵۲۰۸;۶۵۲۶۲;ر
۳- ا۶۵۲۴۷;۶۵۱۷۶;۶۵۲۰۰;ام ۶۵۱۶۹;۶۵۲۵۸; ۶۵۲۳۹;۶۵۱۶۶;۶۵۲۵۵;۶۵۲۶۲;ن ا۶۵۲۰۳;۶۵۱۶۶;۶۵۲۰۳;۶۵۲۶۶; ۶۵۱۸۳;۶۵۲۵۲;۶۵۲۶۰;۶۵۲۶۲;ری ا۶۵۲۰۳;۶۵۲۷۶;۶۵۲۵۱;۶۵۲۶۶; ا۶۵۲۶۷;۶۵۱۹۸;ان
‫۴- دارا ۶۵۱۶۹;۶۵۲۶۲;دن ۶۵۲۴۳;۶۵۱۶۶;رت ۶۴۳۴۴;۶۵۱۶۶;۶۵۲۶۷;۶۵۱۶۶;ن ۶۵۱۹۱;۶۵۱۹۴;۶۵۲۵۱;۶۵۱۷۴; و۶۵۲۲۳;۶۵۲۶۸;۶۵۲۳۶;۶۵۲۵۸; ۶۵۲۲۷;۶۵۲۵۲;۶۵۲۶۲;۶۵۲۵۱;۶۵۲۶۶; و ۶۵۲۶۷;۶۵۱۶۶; ۶۵۲۵۱;۶۵۲۲۸;۶۵۱۶۶;۶۵۲۳۵;۶۵۲۶۸;۶۵۱۷۴; دا۶۵۱۶۳;۶۵۲۵۰; ۶۵۲۳۱;۶۵۲۶۸;۶۵۱۹۸; ۶۴۳۴۴;۶۵۲۰۰;۶۵۲۰۷;۶۵۲۴۴;۶۵۲۶۶; (و۶۵۲۶۷;۶۴۳۹۵;ه ۶۵۱۶۹;۶۵۱۹۸;ادران)
‫۵- ۶۵۲۲۷;۶۵۱۹۴;م ا۶۵۲۰۷;۶۵۱۷۶;۶۵۲۶۰;۶۵۱۶۶;ر ۶۵۱۶۹;۶۵۲۵۸; ۶۵۲۳۵;۶۵۲۰۴;۶۵۱۶۶;د ا۶۵۱۹۱;۶۵۲۷۶;۶۵۲۳۹;۶۵۲۶۶;، ۶۵۲۵۵;۶۵۱۹۴;ا۶۵۲۰۷;۶۵۱۷۶;۶۵۲۵۴; ۶۵۲۰۳;۶۵۱۶۶;۶۵۱۶۹;۶۵۲۴۰;۶۵۲۵۸; ۶۵۲۵۱;۶۵۱۸۸;۶۵۲۴۴;۶۵۲۶۲;۶۵۲۵۱;۶۵۲۶۸;۶۵۱۷۴; و ۶۵۲۰۳;۶۵۲۶۲;ء ۶۴۳۴۴;۶۵۲۶۸;۶۵۲۰۸;۶۵۲۶۸;۶۵۲۵۶;۶۵۲۵۸; ۶۵۲۴۳;۶۵۲۶۸;۶۵۲۳۶;۶۵۱۹۸;ی ۶۵۲۴۳;۶۵۲۵۸; ۶۵۲۵۱;۶۵۲۶۲;۶۵۱۸۳;۶۵۱۶۸; ۶۵۲۵۱;۶۵۱۸۸;۶۵۱۹۸;و۶۵۲۵۱;۶۵۲۶۸;۶۵۱۷۴; از ۶۵۱۸۷;۶۵۲۴۰;۶۵۲۶۲;ق ا۶۵۱۸۳;۶۵۱۷۶;۶۵۲۵۲;۶۵۱۶۶;۶۵۲۲۷;۶۵۲۶۶; ۶۵۲۰۷;۶۵۱۹۴;ه ۶۵۱۶۹;۶۵۱۶۶;۶۵۲۰۷;ـ۶۵۱۹۴; (۶۵۱۶۹;ـ۶۵۱۶۶;‬ ‫۶۵۱۷۵;۶۵۱۵۶;۶۵۲۶۷;۶۵۲۶۸;۶۵۱۹۴; ۶۵۲۵۱;۶۵۱۹۸;ا۶۵۱۸۳;۶۵۲۲۶; ذ۶۵۲۶۷;۶۵۲۱۲;۶۵۲۷۶;ح )
‫۶- ۶۵۲۲۷;۶۵۱۹۴;م ا۶۵۲۲۷;۶۵۱۷۶;۶۵۲۶۸;۶۵۱۶۶;د ۶۵۱۶۹;۶۵۲۵۸; د۶۵۱۹۱;۶۵۱۶۶;۶۵۲۵۵;۶۵۲۶۸;۶۵۱۶۶;ت و ۶۵۲۵۱;۶۵۲۶۲;اد ۶۵۲۵۱;۶۵۱۹۲;۶۵۱۹۴;ر
‬‫۷- دا۶۵۲۰۷;۶۵۱۷۶;۶۵۲۵۴; ۶۵۱۷۵;۶۵۲۶۲;ا۶۵۲۵۵;۶۵۱۶۶;۶۵۲۶۷;۶۵۲۶۶; و ۶۵۲۰۳;۶۵۲۷۶;۶۵۲۵۱;۶۵۱۷۴; ۶۵۲۴۳;۶۵۱۶۶;۶۵۲۵۱;۶۵۲۴۶; ۶۵۱۸۳;۶۵۲۰۴;۶۵۲۵۲;۶۵۲۶۶; و روا۶۵۲۵۵;۶۵۲۶۶;

۶۵۲۰۷;۶۵۱۹۸;ا۶۵۲۶۷;۶۵۲۱۸; ۶۵۱۷۵;۶۵۱۸۸;۶۵۲۱۲;۶۵۲۶۸;۶۵۲۴۸;۶۵۲۶۶; پذیرش ۶۵۱۶۹;۶۵۲۶۲;ر۶۵۲۰۳;۶۵۲۶۸;۶۵۲۵۸; ۶۵۱۶۹;۶۵۲۵۶;۶۵۲۶۸;۶۵۱۶۶;د ۶۵۲۵۱;۶۵۲۰۴;۶۵۱۷۶;۶۵۲۱۶;۶۵۲۲۸;۶۵۲۳۶;۶۵۱۶۶;ن و ۶۵۲۵۱;۶۵۲۶۲;۶۵۲۰۳;۶۵۲۰۴;۶۵۲۵۸; ۶۵۱۷۵;۶۵۱۸۸;۶۵۲۴۰;۶۵۲۶۸;۶۵۲۳۸; و ۶۵۱۷۵;۶۵۲۶۲;۶۵۲۰۳;۶۵۲۲۸;۶۵۲۵۸; ۶۵۲۵۵;۶۵۲۶۲;۶۵۲۶۷;۶۵۲۵۴; دا۶۵۲۵۵;۶۵۲۰۸;۶۵۲۵۲;۶۵۲۵۶;۶۵۱۹۴;‬‬

داو۶۵۲۱۹;۶۵۲۴۸;۶۵۱۷۰;۶۵۲۶۸;۶۵۲۵۴; ۶۵۲۵۱;۶۵۲۶۶; ۶۵۱۶۹;۶۵۱۶۶;۶۵۲۶۷;۶۵۲۰۴;۶۵۱۷۴; ۶۵۱۸۷;۶۵۱۹۴;۶۵۲۵۵;۶۵۲۱۲;۶۵۱۶۶;ب ۶۵۲۵۱;۶۵۲۲۸;۶۵۱۹۴;ل ۶۵۲۷۵;زم را در آز۶۵۲۵۱;۶۵۲۶۲;ن ۶۵۲۰۷;۶۵۱۶۶;۶۵۲۶۷;۶۵۲۰۴;۶۵۱۷۶;۶۴۴۰۵;۶۵۲۶۶;۶۵۲۵۹;۶۵۱۶۶;ی ۶۵۲۵۱;۶۵۲۶۲;رد ۶۵۲۵۵;۶۵۲۲۴;۶۵۱۹۸; ۶۵۱۶۹;۶۵۲۵۶;۶۵۲۶۸;۶۵۱۶۶;د در ۶۴۳۴۴;۶۵۱۶۶;۶۵۲۶۷;۶۵۱۶۶;ن ۶۵۱۷۵;۶۵۱۸۸;۶۵۲۱۲;۶۵۲۶۸;۶۵۲۷۶;ت ۶۵۲۵۱;۶۵۲۶۲;۶۵۲۳۵;۶۵۲۳۸; ۶۵۲۰۷;۶۵۲۶۲;۶۵۲۵۵;۶۵۱۹۴;.
۶۵۲۵۱;۶۵۲۶۲;۶۵۲۱۵;۶۵۲۶۲;ع ۶۴۳۴۴;۶۵۱۶۶;۶۵۲۶۷;۶۵۱۶۶;ن ۶۵۲۵۵;۶۵۱۶۶;۶۵۲۵۱;۶۵۲۵۸; دا۶۵۲۵۵;۶۵۲۰۸;۶۵۱۸۴;۶۵۲۶۲;۶۵۲۶۷;۶۵۲۶۶; ۶۵۲۵۱;۶۵۲۶۶; ۶۵۱۶۹;۶۵۱۶۶;۶۵۲۶۷;۶۵۲۰۴;۶۵۱۷۴; از ۶۵۲۵۱;۶۵۲۶۲;۶۵۲۱۵;۶۵۲۶۲;۶۵۲۲۷;۶۵۱۶۶;ت ۶۵۲۵۱;۶۵۲۶۲;رد ۶۵۲۵۵;۶۵۲۶۸;۶۵۱۶۶;ز ۶۵۱۶۹;۶۵۲۵۶;۶۵۲۶۸;۶۵۱۶۶;د ا۶۵۲۵۵;۶۵۱۷۶;۶۵۱۹۲;۶۵۱۶۶;ب ۶۵۲۰۷;۶۵۲۶۲;د.
۶۵۲۲۷;۶۵۱۹۴;م ۶۵۲۴۳;۶۵۲۰۴;۶۵۱۶۸; ۶۵۱۸۷;۶۵۱۹۴;ا۶۵۲۳۹;۶۵۲۴۶; ۶۵۲۵۱;۶۵۲۲۸;۶۵۱۹۴;ل ۱۴ در دو ۶۵۱۷۵;۶۵۱۹۸;م ۶۵۲۵۱;۶۵۱۷۶;۶۵۲۶۲;ا۶۵۲۴۷;۶۵۲۶۶; و ۶۵۲۶۷;۶۵۱۶۶; ۶۵۲۳۱;۶۵۲۶۸;۶۵۱۹۸; ۶۵۲۵۱;۶۵۱۷۶;۶۵۲۶۲;ا۶۵۲۴۷;۶۵۲۶۶; ۶۵۱۶۹;۶۵۱۶۶;۶۵۲۲۷;۶۵۱۷۸; ۶۵۲۳۹;۶۵۲۲۰;۶۵۲۲۶; ۶۵۱۶۹;۶۵۲۶۲;ر۶۵۲۰۳;۶۵۲۶۸;۶۵۲۵۸; ۶۵۱۷۵;۶۵۱۸۸;۶۵۲۱۲;۶۵۲۶۸;۶۵۲۴۸;۶۵۲۶۶; ۶۵۲۵۱;۶۵۲۶۶;۶۵۲۰۷;۶۵۲۶۲;د. ‬

۶۵۱۷۵;۶۵۲۲۸;۶۵۲۶۰;۶۵۱۹۴;ات ۶۵۱۶۹;۶۵۲۶۲;ر۶۵۲۰۳;۶۵۲۶۸;۶۵۲۵۸; ۶۵۱۶۹;۶۵۲۵۶;۶۵۲۶۸;۶۵۱۶۶;د ۶۵۲۵۱;۶۵۲۰۴;۶۵۱۷۶;۶۵۲۱۶;۶۵۲۲۸;۶۵۲۳۶;۶۵۱۶۶;ن و ۶۵۲۵۱;۶۵۲۶۲;۶۵۲۰۳;۶۵۲۰۴;۶۵۲۵۸; ۶۵۱۷۵;۶۵۱۸۸;۶۵۲۴۰;۶۵۲۶۸;۶۵۲۳۸; و ۶۵۱۷۵;۶۵۲۶۲;۶۵۲۰۳;۶۵۲۲۸;۶۵۲۵۸; ۶۵۲۵۵;۶۵۲۶۲;۶۵۲۶۷;۶۵۲۵۴; دا۶۵۲۵۵;۶۵۲۰۸;۶۵۲۵۲;۶۵۲۵۶;۶۵۱۹۴;‬‬

– دا۶۵۲۵۵;۶۵۲۰۸;۶۵۱۸۴;۶۵۲۶۲;۶۵۲۶۷;۶۵۱۶۶;ن ۶۵۱۶۹;۶۵۲۶۲;ر۶۵۲۰۳;۶۵۲۶۸;۶۵۲۵۸; در ۶۵۱۷۵;۶۵۲۵۲;۶۵۱۶۶;م ۶۵۲۵۱;۶۵۱۹۴;ت آ۶۵۲۵۱;۶۵۲۶۲;زش ۶۵۱۷۵;۶۵۱۶۶;۶۵۱۶۹;۶۵۲۲۶; ۶۵۲۳۹;۶۵۲۶۲;ا۶۵۲۵۵;۶۵۲۶۸;۶۵۲۵۴; دا۶۵۲۵۵;۶۵۲۰۸;۶۴۴۰۵;۶۵۱۶۶;ه ۶۵۲۵۱;۶۵۱۸۸;۶۵۲۴۶; ۶۵۱۷۵;۶۵۱۸۸;۶۵۲۱۲;۶۵۲۶۸;۶۵۲۴۶; و ۶۵۲۱۵;۶۵۲۶۲;ا۶۵۱۶۹;۶۵۲۱۸; ا۶۵۲۰۳;۶۵۱۷۶;۶۵۱۹۲;۶۵۱۹۴;ا۶۵۲۵۱;۶۵۲۶۶; ۶۵۱۶۹;۶۵۲۵۶;۶۵۲۶۸;۶۵۱۶۶;د ۶۵۱۹۱;۶۵۲۶۲;ا۶۵۲۵۹;۶۵۲۵۶;۶۵۱۹۴; ۶۵۱۶۹;۶۵۲۶۲;د.
– داو۶۵۲۱۹;۶۵۲۴۸;۶۵۱۷۰;۶۵۲۶۸;۶۵۲۵۴; ۶۵۲۵۱;۶۵۲۶۶; ۶۵۱۶۹;۶۵۱۶۶;۶۵۲۶۷;۶۵۲۰۴;۶۵۱۷۴; ۶۵۲۲۷;۶۵۱۹۴;م ا۶۵۲۰۷;۶۵۱۷۶;۶۵۲۳۲;۶۵۱۶۶;ل در ۶۵۲۰۳;۶۵۱۶۶;ز۶۵۲۵۱;۶۵۱۶۶;ن ۶۵۲۵۹;۶۵۱۶۶;، ۶۵۲۵۱;۶۵۲۶۲;۶۵۲۰۳;۶۵۲۰۴;۶۵۱۶۶;ت، دا۶۵۲۵۵;۶۵۲۰۸;۶۴۴۰۵;۶۵۱۶۶;ه ۶۵۲۵۹;۶۵۱۶۶; و ۶۵۲۵۱;۶۵۲۶۲;۶۵۲۰۳;۶۵۲۰۴;۶۵۱۶۶;ت آ۶۵۲۵۱;۶۵۲۶۲;زش ۶۵۲۲۷;۶۵۱۶۶;۶۵۲۴۷;۶۵۲۶۶; دو۶۵۲۴۷;۶۵۱۷۶;۶۵۲۶۶; و ۶۵۲۳۱;۶۵۲۶۸;۶۵۱۹۸;دو۶۵۲۴۷;۶۵۱۷۶;۶۵۲۶۶; و وا۶۵۱۶۹;۶۵۲۰۴;ـ۶۵۱۷۶;۶۵۲۵۸; و ۶۵۲۵۹;۶۵۱۹۸; ۶۵۲۵۵;ـ۶۵۲۶۲;ع‬ ‫۶۵۱۷۵;۶۵۲۲۸;۶۵۲۶۰;۶۵۱۹۴; ۶۵۱۹۱;۶۵۱۹۴;۶۵۲۵۱;۶۵۱۷۴; ۶۵۱۶۹;۶۵۲۵۸; ۶۵۲۰۳;۶۵۱۶۶;ز۶۵۲۵۱;۶۵۱۶۶;ن ۶۵۲۵۹;۶۵۱۶۶; و ۶۵۲۰۷;۶۵۱۹۸;۶۵۲۴۳;۶۵۱۷۴; ۶۵۲۵۹;۶۵۱۶۶; ۶۵۲۵۹;۶۵۲۵۲;۶۴۳۸۱;۶۵۲۵۶;۶۵۲۶۸;۶۵۲۵۴; ۶۵۲۵۵;۶۵۱۹۴;ا۶۵۲۰۷;۶۵۱۷۶;۶۵۲۵۴; ۶۵۱۷۵;۶۵۲۲۸;۶۵۲۶۰;۶۵۱۹۴; ۶۵۱۹۱;۶۵۱۹۴;۶۵۲۵۱;۶۵۱۷۴; ۶۵۱۶۹;۶۵۲۵۸; آ۶۵۲۵۵;۶۵۲۶۰;۶۵۱۶۶; را ۶۵۱۷۵;۶۵۲۲۸;۶۵۲۶۰;۶۵۱۹۴; ۶۵۲۵۵;۶۵۲۵۲;۶۵۱۶۶;۶۵۲۶۷;۶۵۲۵۶;۶۵۱۹۴;.
– داو۶۵۲۱۹;۶۵۲۴۸;۶۵۱۷۰;۶۵۲۶۸;۶۵۲۵۴; ۶۵۲۵۱;۶۵۲۶۶; ۶۵۱۶۹;۶۵۱۶۶;۶۵۲۶۷;۶۵۲۰۴;۶۵۱۷۴; ۶۵۱۶۹;۶۵۲۵۸; ۶۵۲۵۱;۶۵۲۶۸;۶۵۲۰۰;ان دو۶۵۱۶۹;۶۵۱۹۸;ا۶۵۱۶۹;۶۵۱۹۸; ۶۵۲۵۱;۶۵۱۹۴;ت ۶۵۱۷۵;۶۵۱۸۸;۶۵۲۱۲;۶۵۲۶۸;۶۵۲۴۶; ۶۵۱۹۱;۶۵۲۶۲;د ۶۵۱۷۵;۶۵۲۲۸;۶۵۲۶۰;۶۵۱۹۴; ۶۵۱۹۱;۶۵۱۹۴;۶۵۲۵۱;۶۵۱۷۴; در ۶۵۱۶۹;۶۵۲۵۶;۶۵۲۶۸;۶۵۱۶۶;د ۶۵۲۵۵;۶۵۲۵۲;۶۵۲۶۲;ده و ۶۵۲۱۵;۶۵۲۵۲;۶۵۱۶۶;۶۵۲۵۵;۶۵۱۷۴; ۶۵۲۵۹;۶۵۱۶۶;ی ۶۵۲۷۵;زم را ۶۵۱۶۹;۶۵۲۰۴;۶۴۳۴۵;۶۵۱۶۶;ر۶۵۲۵۵;۶۵۱۹۴;.
– ا۶۵۲۳۵;۶۵۱۹۸;اد ۶۴۳۴۴;۶۵۱۹۶;۶۵۲۶۷;۶۵۱۹۸;۶۵۲۳۵;۶۵۱۷۶;۶۵۲۵۸; ۶۵۲۰۷;۶۵۱۹۴;ه ۶۵۱۶۹;۶۵۱۹۸;ای ۶۵۱۶۹;۶۵۲۶۲;ر۶۵۲۰۳;۶۵۲۶۸;۶۵۲۵۸;، ۶۵۱۸۳;۶۵۲۰۰; در ۶۵۲۵۱;۶۵۲۶۲;ارد ا۶۵۲۰۳;۶۵۱۷۶;۶۵۱۸۰;۶۵۲۵۶;۶۵۱۶۶; ۶۵۲۴۳;۶۵۲۵۸; از ۶۵۲۰۳;۶۵۲۶۲;ی ۶۵۱۶۹;۶۵۲۵۶;۶۵۲۶۸;۶۵۱۶۶;د ۶۵۱۷۵;۶۵۱۵۶;۶۵۲۶۷;۶۵۲۶۸;۶۵۱۹۴; ۶۵۲۰۷;۶۵۲۶۲;د، ۶۵۲۵۱;۶۵۱۸۴;۶۵۱۶۶;ز ۶۵۱۶۹;۶۵۲۵۸; ۶۵۱۷۵;۶۵۲۳۲;۶۵۲۶۸;۶۵۲۶۸;۶۵۱۹۸; ر۶۵۲۰۷;۶۵۱۷۶;۶۵۲۵۸; و ۶۴۴۰۴;۶۵۱۹۸;ا۶۵۲۶۷;۶۵۲۰۶; ۶۵۱۷۵;۶۵۱۸۸;۶۵۲۱۲;۶۵۲۶۸;۶۵۲۴۸;۶۵۲۶۶; ۶۵۲۵۵;۶۵۱۷۰;۶۵۲۶۲;ده و ۶۴۳۴۴;۶۵۲۰۲;‬ از ا۶۵۱۷۵;۶۵۲۵۲;۶۵۱۶۶;م ۶۵۱۷۵;۶۵۱۸۸;۶۵۲۱۲;۶۵۲۶۸;۶۵۲۴۶; ۶۵۲۵۱;۶۵۲۶۶; ۶۵۱۶۹;۶۵۱۶۶;۶۵۲۶۷;۶۵۲۰۴;۶۵۱۷۴; در ز۶۵۲۵۱;۶۵۲۶۸;۶۵۲۵۶;۶۵۲۵۸; ۶۵۲۴۳;۶۵۱۶۶;ری ۶۵۲۵۱;۶۵۱۹۸;۶۵۱۷۵;۶۵۱۷۰;۶۵۲۱۸; و ۶۵۲۵۱;۶۵۲۴۴;۶۵۱۶۶;ن ۶۵۱۸۳;۶۵۲۳۲;۶۵۱۹۸;ا۶۵۲۳۵;۶۵۲۶۸;۶۵۱۶۶;۶۵۲۶۷;۶۵۲۶۶; ۶۵۲۵۱;۶۵۲۲۸;۶۵۲۶۸;۶۵۲۵۴; ۶۵۲۰۷;۶۵۱۹۴;ه ۶۵۲۵۱;۶۵۲۰۸;۶۵۲۳۲;۶۵۲۶۲;ل ۶۵۱۶۹;۶۵۲۵۸; ۶۵۲۴۳;۶۵۱۶۶;ر ۶۵۲۰۷;۶۵۲۶۲;۶۵۲۵۵;۶۵۱۹۴;.

۶۵۱۷۵;۶۵۱۹۶;۶۵۲۴۳;۶۵۱۹۸;ات ۶۵۱۶۹;۶۵۲۶۲;ر۶۵۲۰۳;۶۵۲۶۸;۶۵۲۵۸; ۶۵۱۶۹;۶۵۲۵۶;۶۵۲۶۸;۶۵۱۶۶;د ۶۵۲۵۱;۶۵۲۰۴;۶۵۱۷۶;۶۵۲۱۶;۶۵۲۲۸;۶۵۲۳۶;۶۵۱۶۶;ن و ۶۵۲۵۱;۶۵۲۶۲;۶۵۲۰۳;۶۵۲۰۴;۶۵۲۵۸; ۶۵۱۷۵;۶۵۱۸۸;۶۵۲۴۰;۶۵۲۶۸;۶۵۲۳۸; و ۶۵۱۷۵;۶۵۲۶۲;۶۵۲۰۳;۶۵۲۲۸;۶۵۲۵۸; ۶۵۲۵۵;۶۵۲۶۲;۶۵۲۶۷;۶۵۲۵۴; دا۶۵۲۵۵;۶۵۲۰۸;۶۵۲۵۲;۶۵۲۵۶;۶۵۱۹۴;‬‬

– ۶۵۲۵۵;۶۵۲۶۲;ع ا۶۵۲۰۳;۶۵۱۷۶;۶۵۱۹۲;۶۵۱۹۴;ام، ۶۵۲۳۹;۶۵۱۹۸;ارداد ۶۵۲۴۳;۶۵۱۶۶;ر ۶۵۲۵۱;۶۵۱۹۴;ت ۶۵۲۵۱;۶۵۲۲۸;۶۵۲۶۸;۶۵۲۵۴; و از ۶۵۲۵۵;۶۵۲۲۴;۶۵۱۹۸; ۶۵۱۶۹;۶۵۲۶۸;۶۵۲۵۲;۶۵۲۵۸; و ۶۵۱۶۹;۶۵۱۶۶;ز۶۵۲۵۵;۶۵۲۰۸;۶۵۲۰۴;۶۵۱۷۶;۶۴۴۰۵;۶۵۲۶۶; ۶۵۱۷۵;۶۵۱۶۶;۶۵۱۶۹;۶۵۲۲۶; ۶۵۲۳۹;۶۵۲۶۲;ا۶۵۲۵۵;۶۵۲۶۸;۶۵۲۵۴; ۶۵۲۰۳;۶۵۱۶۶;ز۶۵۲۵۱;۶۵۱۶۶;ن ۶۵۱۷۵;۶۵۱۵۶;۶۵۲۵۱;۶۵۲۶۸;۶۵۲۵۴; ا۶۵۱۸۳;۶۵۱۷۶;۶۵۲۵۲;۶۵۱۶۶;۶۵۲۲۷;۶۵۲۶۶; ۶۵۲۵۱;۶۵۲۶۶;۶۵۱۶۹;۶۵۱۶۶;۶۵۲۰۷;۶۵۱۹۴;.
– ا۶۵۱۷۹;۶۵۱۷۰;۶۵۱۶۶;ت ۶۵۲۲۷;۶۵۱۹۴;م ۶۵۱۶۹;۶۵۱۹۸;۶۵۱۹۱;۶۵۲۶۲;رداری از ۶۵۲۵۹;۶۵۱۹۸;۶۵۲۶۷;۶۵۲۴۲; از ۶۵۲۰۷;۶۵۱۹۸;ا۶۵۲۶۷;۶۵۲۱۸; ۶۵۲۳۵;۶۵۲۶۲;ق ۶۵۲۵۱;۶۵۲۵۶;۶۵۱۸۴;۶۵۱۹۸; ۶۵۱۶۹;۶۵۲۵۸; ۶۵۲۳۹;۶۵۲۲۰;۶۵۲۲۶; ۶۵۲۵۹;۶۵۲۵۲;۶۵۲۴۴;۶۵۱۶۶;ری در ۶۵۲۵۹;۶۵۱۹۸; ۶۵۲۵۱;۶۵۱۹۸;۶۵۱۸۷;۶۵۲۴۸;۶۵۲۵۸; از ا۶۵۲۰۳;۶۵۱۷۶;۶۵۱۹۲;۶۵۱۹۴;ام ۶۵۱۹۱;۶۵۲۶۲;ا۶۵۲۵۹;۶۵۱۹۴; ۶۵۲۰۷;۶۵۱۹۴;.

شرایط پرداخت مستمری در طی مدت تحصیل چگونه است؟‬

دانشجویان بورسیه در طی مدت تحصیل، از مزایای مستمری برخوردار نخواهند شد و تنها در صورت انجام کار در هر یک از واحدهای تابعه بنیاد مستضعفان، به آن ها حق الزحمه پرداخت خواهد شد.
منبع : دپارتمان بورسیه دکترا موسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند

مصاحبه بورسیه بنیاد مستضعفان | زمان برگزاری | سوالات مصاحبه بورسیه
برگزاری مصاحبه داوطلبین بورسیه مقطع دکتراي سال ۹۳ بنياد مستضعفان

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد جزوات ، سوالات ، کتاب ها با ما تماس بگیرید:
۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹ (از ساعت ۹ الی ۱۸ )
تماس از طریق لاین Line نیز مقدور می‌باشد. کسب اطلاعات بیشتر در صفحه : ناگفته های مصاحبه دکتری

همچنین می توانید محصول زیر را خریداری نمایید ؛ برای توضیحات تکمیلی برروی لینک زیر کلیک نمایید:
موفقیت در مصاحبه دکتری عمومی – راه های موفقیت در مصاحبه دکتری – ناگفته های مصاحبه دکتری عمومی کلیه رشته ها
ورژن ۱۱ موفقیت در مصاحبه دکتری – تکنیک های مصاحبه دکتری و نکات ( پی اچ دی آزمون )
پی اچ دی آزمون با یک دهه سابقه ، پیشرو در ارائه خدمات بهتر به داوطلبین آزمون
واحد پشتیبانی خریدارن نکاتی جهت موفقیت در مصاحبه دکتری ۲۴ ساعته
تلفن پشتیبانی ۵۲۳۵|۷۰۸|۰۹۳۵

برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,