رئیس مرکز مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان با اشاره به جزئیات طرح بررسی سیمای زندگی دانشجویی گفت: با اجرای این طرح یک تابلو از نوع زندگی دانشجویان ترسیم می شود.

نتایج کارشناسی ارشد ۹۶ دانشگاه آزاد و سراسری

دکتر حمید یعقوبی با اشاره به جزئیات طرح بررسی سیمای زندگی دانشجویی گفت: بررسی سیمای زندگی دانشجویان یا به عبارتی سبک زندگی دانشجویی از منظر روانی، اجتماعی، معنوی، بهداشتی، تحصیلی، اوقات فراغت طرحی است که به موجب آن ما می خواهیم به نوعی یک تابلو از نوع زندگی و گذاران وقت دانشجویی، نگرانی ها و رغبت های وی داشته باشیم.

وی ادامه داد: تا به این وسیله بتوانیم ترسیم کنیم که دانشجوی ما در قرن ۲۱ و آستانه هزار و ۴۰۰ چه کاری در دانشگاه انجام می دهد.

رئیس مرکز مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان افزود: با اجرای این طرح ابعاد مختلف سلامتی همه دانشجویان را در مقاطع مختلف مورد چکاپ قرار می دهیم که این چکاپ سالیانه است.