فروش دفترچه سوالات آزمون دکتری مهندسی برق کنترل و سیستم از سال 81 تا تمامی سال های جدید

دانشگاه های پذیرش کننده : دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران

دروس امتحانی آزمون دکتری آزاد رشته مهندسی برق گرایش کنترل و سیستم :

  • درس مدار
  • درس ریاضیات مهندسی 
  • درس زبان تخصصی 
  • درس کنترل خطی
  • درس کنترل مدرن

 ضرایب به ترتیب –> 3-3-2-4-4