سایت‌‌آزمون‌دکتری‌( www.PhdAzmoon.Net ) – داوطلبان میبایست در مدت ۹۰ دقیقه درخصوص پاسخگویی به سوالات استعداد تحصیلی و سوالات زبان انگلیسی عمومی اقدام کنند.

سوالات استعداد تحصیلی دکتری ۹۵

دفترچه شماره دو آزمون دکتری شامل سوالات استعداد تحصیلی (۳۰ سوال) می باشد.

سوالات زبان انگلیسی عمومی آزمون دکتری ۹۵

سوالات زبان انگلیسی عمومی (۳۰ سوال) است و داوطلبان میبایست در مدت ۹۰ دقیقه درخصوص پاسخگویی به سوالات اقدام کنند.

دفترچه سوالات آزمون دکتری ۹۵

تمام دفترچه سوالات آزمون دکتری ۹۵ داوطلبان شخصی سازی شده و شماره داوطلبی، نام خانوادگی و نام هر داوطلب بر روی جلد دفترچه سوالات آزمون دکتری وی درج شده است. پاسخنامه و دفترچه سوالات دارای تنوع بوده و به تناسب در انواع F و E ،D ،C ،B ،A . تقسیم می شوند.