مصاحبه دکتری نیمه متمرکز ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠی زﻟﺰﻟﻪ ﺷﻨﺎسی و مهندسی زلزله

۲۲۱۶ : دکتری نیمه متمرکز ﻣﻬﻨﺪسی زﻟﺰﻟﻪ – تاریخ برگزاری مصاحبه دکتری ﻣﻬﻨﺪسی زﻟﺰﻟﻪ : ۱۸ و ۱۹ خرداد ماه سال ۹۰
۲۳۱۰ : ‫‫‪‫*دکتری نیمه متمرکز زﻟﺰﻟﻪ – تاریخ برگزاری مصاحبه دکتری زﻟﺰﻟﻪ : ۲۵ تیر ماه سال ۹۰

اول  اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره همراه داشتن مدارک مورد نیاز معرفی شدگان برای شرکت در مراحل انجام مصاحبه دکتری نیمه متمرکز را مشاهده نمایید ، سایر مدارک مورد نیاز نیز در زیر آمده است. البته بهتر است از سایت رسمی هر دانشگاهی که برای مصاحبه در آن مجاز شده اید ، در فواصل زمانی دیدن فرمایید تا از اطلاعیه های جدیدتر مربوطه نیز باخبر شوید.

آدرس سایت ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠی زﻟﺰﻟﻪ ﺷﻨﺎسی و مهندسی زلزله: www.iiees.ac.ir

‫* ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻣﻜﺎن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ از ﻫﻤﻪ داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﻌﺮفی ﺷﺪه رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪسیﻋﻤـﺮان – ﻣﻬﻨﺪسی زﻟﺰﻟـﻪ ﺑـﻪ ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺎه در روز ۲۵ ﺗﻴﺮﻣـﺎه ۱۳۹۰ وﺟـﻮد ‫ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﻪ روزﻫﺎی ۲۷/۴/۹۰ و ۲۸/۴/۹۰ ﻣﻮﻛﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز برای مصاحبه:
‫۱- ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﺎﻣﻪ از دو ﻧﻔﺮ از اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ارﺷﺪ.
‫۲- اﺻﻞ ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ زﺑﺎن ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه
‫۳- رﻳﺰ ﻧﻤﺮات و ﮔﻮاﻫی ﻣﻮﻗﺖ ﻣﻘﻄﻊ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ( اﺻﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻛﭙی )
‫۴- رﻳﺰ ﻧﻤﺮات و ﮔﻮاﻫی ﻣﻮﻗﺖ ﻣﻘﻄﻊ ﻓﻮقﻟﻴﺴﺎﻧﺲ) اﺻﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻛﭙی (و ﻳﺎ ﮔﻮاﻫی اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎسیارﺷﺪ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ‫ﺗﺮم آﺧﺮ.
‫۵- ﻳک ﻧﺴﺨﻪ از ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ارﺷﺪ.
‫۶- ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﺪارک ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺪرﻳﺲ) ﮔﻮاﻫی ﺗﺪرﻳﺲ (و ارزﺷﻴﺎﺑی ﺗﺪرﻳﺲ
‫۷- ﻣﺪارک ﻣﺜﺒﺘﻪ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﮔﺎن ﺟﺸﻨﻮاره، ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠی و ﻳﺎ اﻟﻤﭙﻴﺎدﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ
‫۸- اﺻﻞ ﻣﻘﺎﻻت ﭼﺎپ ﺷﺪه در ﻛﻨﻔﺮاﻧﺴﻬﺎ ﻳﺎ ﻣﺠﻼت ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻛﭙی ﺻﻔﺤﻪ اول آﻧﻬﺎ
‫۹- اﺻﻞ ﮔﻮاﻫی ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاﻋﺮزوﻣﻪ) ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻠﻤی، آﻣﻮزﺷی، ﭘﮋوﻫﺸی و ﻓﻨی اﺣﺘﻤﺎﻟی )
‫۱۰- اﺻﻞ ﻛﺘﺎب ﺗﺄﻟﻴﻔی ﻳﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪای ﭼﺎپ ﺷﺪه
‫۱۱- ﮔﻮاﻫی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻫﻤﻜﺎری در ﻃﺮﺣﻬﺎی ﭘﮋوﻫﺸی) ﻣﻠی ﻳﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗی (ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻳک ﻧﺴﺨﻪ از ﮔﺰارش ﭼﺎپ ﺷﺪه ﻃﺮح
‫۱۲- ﻳک ﻗﻄﻌﻪ ﻋﻜﺲ ۴ × ۳ ﭘﺸﺖ ﻧﻮﻳﺴی ﺷﺪه + اﺻﻞ و ﻛﭙی از ﺗﻤﺎم ﺻﻔﺨﺎت ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ + اﺻﻞ و ﻛﭙی ﻛﺎرت ﻣﻠی + اﺻﻞ و ﻛﭙی ﻛﺎرت ﭘﺎﻳـﺎن ‫ﺧﺪﻣﺖ ﻳﺎ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ داﺋﻢ و ﻳﺎ ﻣﺪرﻛی دال ﺑﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮدن وﺿﻌﻴﺖ ﺧﺪﻣﺖ وﻇﻴﻔﻪ ﺑﺮای داوﻃﻠﺒﺎن ذﻛﻮر.

‫ﺗﻮﺟﻪ: ﻣﺪارک ارﺳﺎﻟی ﺑﻪ ﻫﻴﭻوﺟﻪ ﻣﺴﺘﺮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
آدرس ﻣﻮﺳﺴﻪ: ﺗﻬﺮان، ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺷﻬﻴﺪ دﻛﺘﺮ ﻟﻮاﺳﺎﻧی، ﺧﻴﺎﺑﺎن دﻳﺒﺎﺟیﺷﻤﺎﻟی، ﺧﻴﺎﺑﺎن ارﻏـﻮان ﻏﺮﺑـی، ﺷـﻤﺎره ۱۲. ﺗﻠﻔـﻦ ﺗﻤـﺎس: ۱۹ – ۲۲۸۳۱۱۱۶ ( داخلی ۴۱۰)
ﺗﻠﻔﻦ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ: ۲۲۸۰۲۹۲۳

‫ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﺎﻧک و ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب: ﺑﺎﻧک ﻣﻠی ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻨﻔﺸﻪ، ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب ۲۱۷۲۱۳۹۰۰۱۰۰۰