کارت ورود به جلسه آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی از ساعت ۱۱ سه شنبه ۱۵ شهریوردر پایگاه اینترنتی مرکز آزمون قرار میگیرد و تا نیم ساعت قبل کنکور قابل دریافت است.زمان آزمون روز جمعه ۱۸ شهریور و بین ۱۷۰ هزار داوطلب و در ۱۰۹ رشته برگزار میشود. نتایج کنکور کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد تا ۷ مهر اعلام خواهد شد.

 • کارت ورود به جلسه کارشناسی ارشد آزاد ۹۲
 • کارت ورود به جلسه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۹۲
 • کارت ورود به جلسه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد سال ۹۲
 • کارت ورود به جلسه ارشد دانشگاه آزاد ۹۲
 • کارت ورود به جلسه دانشگاه آزاد ارشد ۹۲
 • دریافت کارت ورود به جلسه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۹۲
 • کارت ورود به جلسه آزمون دکتری دانشگاه آزاد ۹۲
 • زمان توزیع کارت ورود به جلسه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۹۲
 • کارت ورود به جلسه کنکور ارشد دانشگاه آزاد ۹۲
 • کارت ورود به جلسه آزمون ارشد ۹۲ دانشگاه آزاد
 • کارت ورود به جلسه ازمون دکتری ازاد۹۲
 • تاریخ توزیع کارت ورود به جلسه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد۹۲
 • کارت ورود به جلسه ارشد ۹۲ دانشگاه آزاد
 • کارت ورود به جلسه دکتری دانشگاه آزاد۹۲
 • کارت ورود به جلسه کارشناسی ارشد دانشگاه ازاد سال ۹۲
 • دریافت کارت ورود به جلسه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد سال ۹۲
 • زمان دریافت کارت ورود به جلسه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۹۲
 • کارت ورود به جلسه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی ۹۲
 • زمان توزیع کارت ورود به جلسه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد۹۲
 • کارت ورود به جلسه ارشد دانشگاه ازاد سال ۹۲
 • کارت ورود به جلسه دانشگاه آزاد دکتری ۹۲
 • دریافت کارت ورود به جلسه کارشناسی ارشد دانشگاه ازاد ۹۲
 • زمان توزیع کارت ورود به جلسه آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد سال ۹۲
 • کارت ورود به جلسه دانشگاه آزاد ارشد۹۲
 • کارت ورود به جلسه دانشگاه آزاد کارشناسی ارشد۹۲
 • کارت ورود به جلسه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد سال ۹۲
 • کارت ورود به جلسه آزمون دکتری دانشگاه آزاد۹۲
 • کارت ورود به جلسه دکتری آزاد ۹۴
 • زمان توضیع کارت ورودبه جلسه آزمون کارشناسی ارشدآزاد۹۳
 • کارت ورود به جلسه آزمون دکتری دانشگاه آزاد ۹۴
 • کارت آزمون ارشد دانشگاه آزاد۹۳
 • توزیع کارت ازمون دانشگاه ازاد۹۳
 • کارت ورود به جلسه دکترا دانشگاه آزاد ۹۴
 • کارت ورود به جلسه آزمون دکتری ۹۴ دانشگاه آزاد
 • زمان ثبت نام کنکور کاردانی به کارشناسی دانشگاه آزادی ۹۳-۹۴
 • کارت ورود به جلسه ازمون کارشناسی ارشد دانشگاه ازاد۹۳
 • کارت ورود به جلسه دکتری دانشگاه آزاد ۹۴
 • زمان توزیع کارت ورود به جلسه ارشد دانشگاه آزاد۹۳
 • دریافت کارت ورود به جلسه آزمون دکتری دانشگاه آزاد ۹۴
 • دریافت کارت آزمون ارشد دانشگاه آزاد۹۳
 • کارت ورودبه جلسه کنکورارشد دانشگاه آزاد۹۳
 • کارت ورود به جلسه دکتری ازاد ۹۴
 • دریافت کارت ورود به جلسه دکتری دانشگاه آزاد ۹۴
 • کارت ورود به جلسه دانشگاه ازاد۹۳
 • تاریخ توزیع کارت ورود به جلسه کنکور ارشد نا پیوسته داشگاه ازاد سال ۹۴
 • کارت ورود به جلسه آزمون دکتری دانشگاه آزاد ۹۴
 • زمان دریافت کارت ورود به جلسه ازمون دکتری دانشگاه ازاد۹۴
 • برگه ورود به جلسه ازمون ارشد دانشگاه ازاد۹۳
 • اعلام تاریخ کارت ورود به جلسه کاردانی سال۹۳
 • کارت ورود به جلسه آزمون دکتری ۹۴ دانشگاه ازاد