برای مصاحبه ، از اواخر تیر ماه به تدریج از پذیرفته شدگان آزمون دکتری دانشگاه آزاد سال ۹۰ دعوت به مصاحبه می شود.

زمانی که نمرات کتبی استخراج شد، بار دیگر برای گروه های تخصصی ارسال می شود  تا افراد دعوت به مصاحبه تعیین شوند.

@PhdTelegram تلگرام دکتری 

زمان اعلام نتایج آزمون دکتری آزاد :
از نیمه دوم شهریور ماه ۹۰ بخش اعظم پذیرفته شدگان معرفی می شوند.

 • نتایج آزمون دکتری دانشگاه آزاد
 • مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد
 • نتایج دکتری آزاد
 • نتایج دکتری ازاد
 • نتایج آزمون دکترا دانشگاه آزاد
 • نتایج ازمون دکتری دانشگاه ازاد
 • نتایج ازمون دکتری ازاد
 • نتایج آزمون دکتری آزاد
 • نتایج آزمون دکترای دانشگاه آزاد
 • نحوه مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد
 • زمان مصاحبه دکتری آزاد ۹۳
 • تاریخ مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد
 • نتایج دکترای ازاد
 • نتایج دکترا آزاد
 • مصاحبه دکتری دانشگاه ازاد
 • نتایج دکترای آزاد
 • نتایج دکترای دانشگاه ازاد
 • زمان مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد ۹۲
 • زمان اعلام نتایج دانشگاه ازاد
 • زمان مصاحبه دکتری ازاد ۹۳
 • زمان مصاحبه دکتری
 • نتایج مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد
 • زمان مصاحبه دکتری دانشگاه ازاد
 • زمان مصاحبه دکتری ۹۳ دانشگاه آزاد
 • زمان مصاحبه دکتری آزاد
 • زمان مصاحبه دکتری ۹۲ دانشگاه آزاد
 • زمان مصاحبه دکتری آزاد۹۲
 • زمان اعلام نتایج آزمون دکتری دانشگاه آزاد
 • زمان مصاحبه آزمون دکتری دانشگاه آزاد
 • زمان مصاحبه دکتری آزاد ۹۴
 • زمان مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد۹۳
 • زمان دعوت به مصاحبه دکتری آزاد ۹۳
 • زمان مصاحبه دکتری ازاد۹۳
 • تاریخ مصاحبه دکتری
 • نتیجه ازمون دکتری دانشگاه ازاد
 • زمان مصاحبه دکترا
 • زمان مصاحبه دکترا آزاد ۹۳
 • مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد۹۲
 • دعوت به مصاحبه دکتری ۹۳
 • زمان مصاحبه دکتری دانشگاه ازاد ۹۳
 • زمان مصاحبه دکترای دانشگاه آزاد
 • نتایج آزمون دکتری دانشگاه آزاد اسلامی
 • نتایج آزمون دکتری آزاد
 • زمان مصاحبه دکتری دانشگاه ازاد۹۳
 • نحوه مصاحبه دکتری ازاد
 • زمان مصاحبه دکتری ازاد ۹۴
 • نتایج آزمون دکتری ازاد
 • نتایج ازمون دکتری دانشگاه ازاد سال ۹۲
 • دعوت به مصاحبه دکتری آزاد ۹۳
 • زمان مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد ۹۴