رئیس سابق کارگروه علوم سیاسی شورای تحول علوم انسانی گفت : از مجموع برنامه های دوره کارشناسی ارشد تدوین برنامه رشته « سیاست محض » به اتمام رسیده است و به زودی به شورای تحول و ارتقای علوم انسانی ارائه خواهد شد.
ما البته امیدوار بودیم که بتوانیم برنامه های دوره کارشناسی ارشد را از مهرماه سال جاری اجرایی کنیم اما با توجه به زمانبر بودن تهیه این برنامه ها، برنامه های تحولی دوره کارشناسی ارشد از سال ۹۵ قابل اجرا خواهد بود.

نتایج کارشناسی ارشد ۹۶ دانشگاه آزاد و سراسری