سایت آزمون دکتری (Phd Azmoon.Net)  آزمون دانشگاه آزاد ۹۲ : رشته های تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد 92 اعلام شد.

اطلاعات دقیقتر را در این لینک بخوانید:

جدول رشته های تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد

کد رشته نام رشته کد محل دانشگاهی نام محل دانشگاهی
۲۰۱۰۱ دکتری زبان وادبیات فارسی ۱۳۸ واحد زنجان
۲۰۴۰۷ دکتری الهیات و معارف اسلامی – فقه ومبانی حقوق اسلامی ۱۳۹ شهرری
۲۰۴۰۷ دکتری الهیات و معارف اسلامی – فقه ومبانی حقوق اسلامی ۱۴۲ واحد دامغان
۲۰۴۰۷ دکتری الهیات و معارف اسلامی – فقه ومبانی حقوق اسلامی ۶۸۸ پردیس علوم و تحقیقات دامغان
۲۰۴۰۹ دکتری الهیات و معارف اسلامی – فلسفه و کلام اسلامی ۱۰۱ واحد تهران مرکزی
۲۱۱۹۳ دکتری کارآفرینی-فناوری ۱۸۴ واحد علی آبادکتول
۲۱۱۹۴ دکتری کارآفرینی-توسعه ۱۸۴ واحد علی آبادکتول
۲۱۱۹۵ دکتری کارآفرینی-آموزش عالی ۱۸۴ واحد علی آبادکتول
۲۱۲۹۹ دکتری کارآفرینی ۲۱۴ واحد قزوین
۲۱۴۱۰ دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی-مدیریت ورزشی ۶۳۸ پردیس علوم وتحقیقات البرز
۳۰۳۲۰ دکتری شیمی گرایش شیمی معدنی ۱۰۱ واحد تهران مرکزی
۳۰۳۲۲ دکتری شیمی گرایش شیمی آلی ۱۱۷ واحد رشت
۳۰۵۱۹ دکتری زیست شناسی – فیزیولوژی جانوری ۱۵۲ واحد کازرون
۳۰۵۱۹ دکتری زیست شناسی – فیزیولوژی جانوری ۶۸۸ پردیس علوم و تحقیقات دامغان
۳۰۵۴۵ دکتری زیست شناسی- فیزیولوژی گیاهی ۶۸۸ پردیس علوم و تحقیقات دامغان
۳۰۵۴۸ زیست شناسی – میکروبیولوژی ۱۹۳ واحد جهرم
۴۰۴۰۲ مهندسی عمران -آب ۱۵۰ واحد نجف آباد
۴۰۴۷۱ مهندسی عمران – سازه ۱۵۰ واحد نجف آباد
۵۰۲۰۸ دکتری زراعت ۱۲۹ واحد فیروزآباد
۵۰۲۰۸ دکتری زراعت ۱۷۳ واحد گرگان
۵۰۲۵۳ دکتری اقتصاد کشاورزی – اقتصاد منابع طبیعی ۱۹۸ واحد مرودشت
۶۰۲۰۶ دکتری معماری ۱۵۰ واحد نجف آباد
۶۰۲۱۴ دکتری شهرسازی ۱۵۰ واحد نجف آباد

سایت آزمون دکتری : www.PhdAzmoon.Net

عضویت در خبرنامه پی اچ دی آزمون