دکتر محمد کافی Mohammad Kafi

مرتبه دانشگاهی: استاد  Professor
گروه آموزشی زراعت واصلاح نباتات  Department of Agronomy
دانشکده محل تدریس : دانشکده کشاورزی  Faculty of Agriculture
دانشگاه محل تدریس : دانشگاه فردوسی مشهد  Ferdowsi University Of Mashhad (FUM)
پست الکترونیک: m.kafi (at) um (dot) ac (dot) ir

 

لیست دروس تدریس شده استاد دکتر محمد کافی در مقطع دکتری (Ph.D) :
تدریس فیزیولوژی تنش ها در محصولات زراعتی
تدریس فیزیولوژی عملکرد گیاهان زراعی
تدریس فیزیو لوژی گیاهی پیشرفته

 

لیست دروس تدریس شده استاد دکتر محمد کافی در مقطع کارشناسی ارشد :
تدریس زراعت تکمیلی
تدریس مبانی سازگاری گیاهان زراعی در اکوسیستم های تحت تنش
تدریس اکوفیزیولوژی گیاهی

 

لیست دروس تدریس شده استاد دکتر محمد کافی در مقطع کارشناسی :
تدریس زبان
تدریس زراعت در شرایط تنشهای محیطی

 

لیست کتابهای چاپ شده دکتر محمد کافی:
کتاب مکانیسمهای مقاومت به تنشهای محیطی در گیاهان
کتاب واکنش‌های گیاهان زراعی به محیط رشد
کتاب زیست شناخت جز عملکرد بذر در گیاهان دانه‌ای
کتاب گندم اکولوژی فیزیولوژی و برآورد عملکرد
saffron (Crocus sativus) production and processing
GUMIN (cuminum cyminum) production and processing
Crop and Forage Production Using Saline Waters
biosaline Agriculture and high salinity tolerance
کتاب زراعت نوین
کتاب فیزیولوژی گیاهی ۱
کتاب فیزیولوژی گیاهی ۲
Plant tissue culture and transformation techniques
کتاب فیزیولوژی تنش‌های محیطی در گیاهان
کتاب کشاورزی شور زیست – راهبرد‌های مدیریت گیاه، آب و خاک
کتاب آب و هوا و عملکرد گیاهان زراعی
وبگاه شخصی محمد کافی

برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,