دکتر عبدالمنصور طهماسبی Abdol Mansour Tahmasbi

مرتبه دانشگاهی: استاد  Professor
گروه آموزشی علوم دامی  Department of Animal Sciences
دانشکده محل تدریس : دانشکده کشاورزی فردوسی مشهد   Faculty of Agriculture
دانشگاه محل تدریس : دانشگاه فردوسی مشهد  Ferdowsi University Of Mashhad (FUM)
پست الکترونیک: tahmasebi (at) um (dot) ac (dot) ir

 

لیست دروس تدریس شده در مقطع دکتری (Ph.D) :
تدریس درس فیزیولوژی دستگاه گوارش نشخوارکنندگان
تدریس درس تغذیه پیشرفته ( موادمعدنی)

 

لیست دروس تدریس شده در مقطع کارشناسی ارشد :
تدریس درس بیوشیمی
تدریس درس بیوشیمی تکمیلی
تدریس درس ویتامینها و مواد معدنی

 

لیست دروس تدریس شده در مقطع کارشناسی :
تدریس درس بیوشیمی عمومی
تدریس درس بیوشیمی عمومی
تدریس درس بیوشیمی عمومی
تدریس درس بیوشیمی -۱
تدریس درس بیوشیمی -۲
تدریس درس عوامل محیطی وتنش
تدریس درس سمینار
تدریس درس بررسی مسائل دامپروری
تدریس درس پرورش دامهای گوشتی و پرواربندی

 

لیست دروس تدریس شده در مقطع کارشناسی ناپیوسته :
تدریس درس بیوشیمی

 

لیست کتابهای چاپ شده دکتر عبدالمنصور طهماسبی :
کتاب احتیاجات غذایی گاوهای شیری
تاریخ آخرین انتشار : ۱۹۹۶-۰۱-۱۰
نویسندگان : عبدالمنصور طهماسبی,ابوالقاسم گلیان

 

کتاب ارزیابی مواد خوراکی دام و طیور
چاپ اول تاریخ آخرین انتشار: ۲۰۰۸-۰۵-۲۱
نویسندگان : مجتبی طهمورث پور,عبدالمنصور طهماسبی

 

کتاب ارزیابی مواد خوراکی دام و طیور
چاپ اول تاریخ آخرین انتشار: ۲۰۰۸-۰۹-۰۴
نویسندگان : عبدالمنصور طهماسبی,مجتبی طهمورث پور

 

کتاب هضم و سوخت و ساز در نشخوارکنندگان
چاپ اول تاریخ آخرین انتشار: ۲۰۰۸-۱۱-۲۱
نویسندگان : سیدعلیرضا وکیلی,محسن دانش مسگران,عبدالمنصور طهماسبی

وبگاه شخصی دکتر عبدالمنصور طهماسبی