نخستین دانشجوی دکتری رشته مطالعات آمریکا در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران از رساله خود دفاع کرد.

زینب قاسمی طاری نخستین دانشجوی دکتری رشته مطالعات آمریکا در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران است که از رساله خود دفاع کرد.

قاسمی با رساله خود تحت عنوان « سیاست‌های تولید دانش در مورد ایران پس از انقلاب: تحلیل خاطرات ایرانی _ آمریکایی و ژورنال مطالعات ایران » توانست با راهنمایی دکتر سید محمد مرندی و مشاوره دکتر محمدکاظم سجادپور و دکتر علی بهداد به درجه دکتری مطالعات آمریکا از دانشگاه تهران نائل آید.

دکتر سعید رضا عاملی استاد ارتباطات و مطالعات آمریکا ، دکتر یونس شکرخواه استادیار ارتباطات و مطالعات بریتانیا و دکتر کامران احمدگلی استادیار زبان و ادبیات انگلیسی داوری دفاع از رساله مذکور را برعهده داشتند.

دکتر زینب قاسمی توانست با درجه عالی از رساله خود دفاع کند و عنوان نخستین دانش‌آموخته دکتری مطالعات آمریکا از دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران را به خود اختصاص دهد.

دکتری مطالعات آمریکا دانشگاه تهران

دکتری مطالعات آمریکا دانشگاه تهران | اولین فارغ‌ التحصیل دکتری مطالعات آمریکا | دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران | نخستین دانشجوی دکتری رشته مطالعات آمریکا رساله دکتری مطالعات آمریکا

  • رساله دکتری مطالعات آمریکا دانشگاه تهران