سایت آزمون دکتری ( Phd Azmoon.Net ) شیوه پژوهش محور : دانشگاه علوم پزشکی تهران برای پنجمین سال متوالی در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی پژوهشی در ۲۰ مرکز تحقیقاتی می کند.
به گزارش خبرنگار مهر، دانشجویان این دوره در مراکز تحقیقاتی ﻋﻠﻮم و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی در ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻋﻠﻮم داروﺋﻲ، ﮔﻴﺎﻫﺎن دارویی، نانوﻓﻨﺎوری، ﺗﺮوﻣﺎ و ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎی ﺟﺮاﺣﻲ ﺳﻴﻨﺎ،اﻳﺪز، آﻟﻮدﮔﻲ هوا – ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، ﭼﺸﻢ ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژی، اﻧﻜﻮﻟﻮژی و ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎی ﺑﻨﻴﺎدی، ﺑﺎﻧﻚ ﻓﺮاورده ﻫﺎی ﭘﻴﻮﻧﺪی، ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎی ﺷﻐﻠﻲ و ﻃﺐ ﻛﺎر، غدد و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ، پزشکی ورزشی، ﭘﻮﺳﺖ و ﺳﻠﻮﻟﻬﺎی ﺑﻨﻴﺎدی، ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎی ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب، روﻣﺎﺗﻮﻟﻮژی، ﻧﻘﺺ اﻳﻤﻨﻲ ﻛﻮدﻛﺎن، ﺳﺮﻃﺎن، بهره برداری از دانش سلامت، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ، محیط زیست – کیفیت آب، ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎی ﮔﻮارش و ﻛﺒﺪ، ﭘﻮﺳﺖ و ﺟﺬام و ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﻐﺰی ﻧﺨﺎﻋﻲ پذیرفته می شوند.

پذیرش نهایی بر اساس احراز شرایط عمومی و اختصاصی و نتیجه مصاحبه حضوری طبق آئین‌نامه دوره دکتری تخصصی پژوهشی (PhD by Research) صورت خواهد گرفت.

مهلت ثبت نام از تاریخ ۷ بهمن ماه ۱۳۹۲ تا ۱۴ فروردین ماه ۱۳۹۳ است و داوطلبان باید به سایت http://etr.tums.ac.ir مراجعه و نسبت به تکمیل فرم ثبت نام و اسکن مدارک مورد نیاز اقدام کنند.

داوطلبین لازم است بعد از اسکن مدارک و دریافت کد رهگیری حداقل بعد از یک هفته بمنظور اطمینان از دریافت مدارک و کنترل مدارک، مجددا به سایت مربوطه مراجعه و پیغام های کاربر را دریافت کنند و تا زمان دریافت پیام ” تکمیل مدارک پژوهشی” به سایت مراجعه کنند.

پس از پایان مدت ثبت نام، اسامی افراد واجد شرایط برای شرکت در مصاحبه از طریق سایت دانشگاه اطلاع رسانی خواهد شد.

سایت آزمون دکتری : www.PhdAzmoon.Net

عضویت در خبرنامه پی اچ دی آزمون

دکتری پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی

پذیرش دانشجوی دکتری پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران | دکتری پژوهشی علوم پزشکی | دکتری پژوهشی وزارت بهداشت | دکتری پژوهش محور ۹۳ دانشگاه تهران | آخرین اخبار دکتری پژوهشی { دکتری پژوهش محور } در سایت آزمون دکتری .