راه اندازی دوره دکتری مهندسی معدن در دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتری مهندسی معدن اصفهان
با موافقت دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دوره دکتری مهندسی معدن در دانشگاه صنعتی اصفهان راه اندازی شد.
به گزارش خبرنگار مهر، با دریافت این مجوز، در ترم جاری ۳ دانشجو در مقطع دکتری مهندسی معدن در دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی اصفهان مورد پذیرش قرار گرفتند.

دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی اصفهان با برخورداری از تجهیزات متعدد آموزشی و پژوهشی همچون آزمایشگاه های کانه آرائی، مکانیک سنگ، ژئوشیمی، ژئوفیزیک، میکروسکوپی و… هم اکنون دارای ۱۵ عضو هیأت علمی و ۳۶۰ دانشجو در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری است.