مدیر کل امور آموزشی وزرات علوم گفت : اصلا بحث راه اندازی دوره دکتری شبانه مطرح نیست و تاکید وزیر علوم تنها بر این است که ظرفیت دوره های دکتری تمام وقت را افزایش دهیم.

به گزارش خبرگزاری مهر رجبعلی برزویی مدیر کل وقت دفتر گسترش آموزشی عالی در آذر ۱۳۸۸ از راه اندازی دوره دکتری شبانه خبر داده بود اما تا کنون به هیچ دانشگاهی برای دوره دکتری شبانه مجوز داده نشده است.