معرفی عناوین پیشنهادی مورد حمایت فنی و مالی پژوهشگاه شاخص پژوه در خصوص دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری ( عمران- زلزله- ژئوتکنیک و … ) :

 • بررسی تأثیرات مخرب خوردگی درعملکرد لرزه ای خطوط لوله(به روش تحلیلی / آماری / عملی)
 • بررسی روش های کاهش خسارات وارد بر خطوط لوله در اثر آتش سوزی پس از زلزله
 • تحلیل روند به کارگیری روش های کاهش اثرات مخرب مواجهه خطوط لوله با پدیده های ژئوتکنیکی و لرزه ای
 • ترسیم رویکردهای آتی روش های بهبود عملکرد خطوط لوله در مواجهه با پدیده های ژئوتکنیکی و لرزه ای
 • مدل های مدیریتخدمت رسانی خطوط لوله شهری / بین شهری پس از بلایای طبیعی
 • تأثیر استفاده از فن آوری های سبز در اجرای خطوط لوله بر عملکرد لرزه ای آنها (شامل: موارد و مصالح سازگار با محیط زیست به عنوان پوشش
  خطوط لوله)
  روش ها و تکنولوژی های روزآمد جهت بهبود عملکرد خطوط لوله (شامل: مواد و مصالح بهبود یافته، روش های اجرای اصلاح شده، روش های
  بهره برداری روزآمد، تجهیزات پایش و کنترل پیشرفته)
 • تأثیرات فنی و اقتصادی رعایت الزامات مدیریت بحران در طراحی / ساخت / بهره برداری خطوط لوله
 • تهیه بایگانی شناسنامه ای برای خطوط لوله موجود کشور (نمایش اطلاعات در قالب GIS)
 • تأثیر وجود بلوک مهاری در طرفین گسله، بر روی پاسخ خطوط لوله در مواجهه با لغزش گسله
 • تأثیر وجود تجهیزات بین راهی در طرفین گسله، بر روی پاسخ خطوط لوله در مواجهه با لغزش گسله
 • بررسی پاسخ خطوط لوله در مواجهه با پدیده های ژئوتکنیکی و لرزه ای (روش تحلیلی / مدل سازی عددی / مطالعات موردی)
 • بررسیتحلیلی روابط تعیین آسیب پذیری و حالات حدی توصیه شده برای خطوط لوله در راهنماهایمختلف طراحی لرزه ای
 • بررسی پارامترهای مؤثر بر پاسخ خطوط لوله و ارائه راهکار جهت بهره مندی مناسب از تأثیر هر پارامتر جهت بهبود عملکرد لرزه ای خطوط لوله
 • تطابق مقایسه عملکرد واقعی خطوط لوله با رفتارهای پیش بینی شده بر اساس راهنماهای مختلف طراحی لرزه ای
 • بررسی تأثیر اتصالات مکانیکی در رفتار خطوط لوله منقطع
 • بررسی تأثیر دما و فشار بالای سیال بر عملکرد لرزه ای خطوط لوله