سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – بنیاد ملی نخبگان از پایان‌نامه ها و رساله های‌ دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد به میزان ۳ تا ۶ میلیون تومان حمایت مالی می کند.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرنگار حوزه دانشگاهی  گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهم‌ترین محورها در اعطای پژوهانه به پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری به شرح زیر است:
الف. محورهای پژوهش موردنیاز
۱. مبانی نظری مفهوم نخبگی
۲. نظام شناسایی دانش‌آموزان مستعد برتر
۳. نظام سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی آموزشی، تربیتی و هدایتی برای دانش‌آموزان مستعد برتر
۴. شاخص‌ها و سنجه‌های شناسایی دانشجویان مستعدبرتر
۵. نظام آموزشی و هدایتی دانشجویان مستعدبرتر
۶. نظام سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و مدیریتی مناسب در محیط‌های علمی و فنّاورانه
۷. طراحی نظام به‌کارگیری و اثرگذاری نخبگان علمی، فنّاورانه و فرهنگی در کشور
۸. روش‌های مناسب برای الگوسازی و تکریم نخبگان علمی، فنّاورانه و فرهنگی
۹. نظام شناسایی استعدادهای هنری، ادبی، قرآنی، مدیریتی، فرهنگی، حوزوی، صنعتی و فنّاورانه
۱۰. اخلاق نخبگی و فرهنگ نخبگانی در اسلام و ایران
۱۱. تاریخ نخبگی و نخبگان در ایران و جهان
۱۲. نظام‌های آموزشی و پژوهشی ویژه نخبگان در جهان
۱۳. نهادهای تخصصی ـ حرفه‌ای و نقش آنها در نظام نخبگانی
۱۴. پژوهش‌های مرتبط با سند راهبردی کشور در امور نخبگان
۱۵. نظام چرخش نخبگان و خروج نخبگان از چرخه خدمت
۱۶. آسیب‌شناسی برنامه‌های موجود در حوزه‌های شناخت، جذب و هدایت اجتماعات نخبگانی
۱۷. نیازسنجی روانی ـ عاطفی و شغلی ـ اجتماعی اجتماعات نخبگانی
۱۸. مفاهیم اختراع، اکتشاف، نوآوری و روش‌های علمی ارزیابی آنها
۱۹. بازنگری نظام علمی و فنّاورانه کشور برای نخبه‌شناسی و نخبه‌پروری
۲۰. بازنگری نظام‌های اجرایی و صنعتی کشور برای نخبه‌گزینی و نخبه‌گماری
ب. مبلغ پژوهانه
۱. سی میلیون ریال برای دانشجویان کارشناسی‌ارشد
۲. شصت میلیون ریال برای دانشجویان دکتری تخصصی
۳. از این اعتبار ۷۵ درصد به دانشجو و ۲۵ درصد به استاد راهنما پرداخت می‌شود.
فرایند اجرا
دانشجویانی که موضوع پایان‌نامه‌ آنها مرتبط با محورهای پژوهشی است، می‌توانند به‌شرح زیر عمل کنند:
۱. معاون پژوهشی دانشگاه یا پژوهشگاه، دانشجو را به ‌همراه موضوع پژوهش و نسخه‌ای از طرح‌نامه مصوب پژوهشی به بنیاد ملی نخبگان معرفی می‌کند.
۲. بنیاد پس از بررسی و تایید طرح‌نامه، قرارداد اعطای پژوهانه را با دانشگاه یا پژوهشگاه عقد می‌کند.
۴. پرداخت پژوهانه طی دو مرحله صورت می‌پذیرد که مرحله اول پس از عقد قرارداد بنیاد با دانشگاه و مرحله دوم پس از دفاع موفقیت‌آمیز دانشجو در بنیاد صورت می گیرد.