دکتری پولیحذف و تعطیلی پردیس های پولی

معاون آموزشی وزیر علوم در خصوص حذف پردیس های پولی گفت: اساساً ما برای هیچ چیزی رویکرد حذفی نداریم. رویکرد ما ساماندهی است. هدفگذاری ما تعطیلی، لغو و حذف نیست.

وی افزود : پردیس ها نیز یکی از این مصادیق هستند و رویکرد ما در مورد پردیس ها نیز ساماندهی است. حال اگر نتیجه ساماندهی منجر به حذف شود نتیجه چنین رویکردی است.

پذیرش دانشجوی شهریه پرداز

دکتر مجتبی شریعتی تاکید کرد: اساساً پذیرش دانشجوی شهریه پرداز در دست بررسی است. امیدواریم که به زودی به نتیجه رسیده و آن را جمع بندی کنیم.