نتایج دکتری دانشگاه آزاد ۹۲ اعلام شد ، پذیرفته شدگان جهت ثبت نام  مدارک قید شده را همراه داشته باشند:

مدارک ثبت نام دکتری دانشگاه آزاد ۹۲-۹۳

۱- اصل مدرک ۶۵۱۷۵;۶۵۱۸۸;۶۵۲۱۲;۶۵۲۶۸;۶۵۲۴۸;۶۵۲۶۶; ۶۵۱۹۳;۶۵۲۶۱;۶۵۱۹۷;۶۵۲۵۷; ۶۵۲۴۳;۶۵۱۶۶;۶۵۱۹۷;۶۵۲۰۷;۶۵۲۵۶;۶۵۱۶۶;۶۵۲۰۳;۶۵۲۶۶; ۶۵۱۶۵;۶۵۱۹۷;۶۵۲۰۷;۶۵۱۹۴; ۶۵۲۶۱; ۶۵۱۹۷;۶۵۲۶۷;۶۵۲۰۰; ۶۵۲۵۵;۶۵۲۵۲;۶۵۱۹۸;۶۵۱۶۵;۶۵۱۷۳; ۶۵۱۶۹;۶۵۱۶۶; ۶۵۱۹۵;۶۵۲۴۳;ـ۶۵۱۹۸; ۶۵۲۵۱;۶۵۲۲۸;۶۵۱۹۴;۶۵۲۴۵;.
۳ – ۶۵۲۰۷;۶۵۲۰۶; ۶۵۲۳۹;۶۵۲۲۰;۶۵۲۲۸;۶۵۲۵۸; ۶۵۲۲۷;۶۵۲۴۴;۶۵۲۰۲; ۳×۴ ﺗﻤﺎﻡ ﺭﺥ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺟﺎﺭﻱ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.
۲ – ۶۵۱۶۵;۶۵۲۱۱;۶۵۲۴۶; ۶۵۲۰۷;۶۵۲۵۶;۶۵۱۶۶;۶۵۲۰۳;۶۵۲۵۶;۶۵۱۶۶;۶۵۲۵۱;۶۵۲۵۸; ۶۵۲۲۷;۶۵۲۴۴;۶۵۲۰۲; ۶۵۱۹۳;۶۵۱۶۵;۶۵۱۹۷; ۶۵۲۶۱; ۶۵۱۹۳;۶۵۲۶۱; ۶۵۱۶۹;۶۵۱۹۸;۶۴۴۰۲; ۶۵۲۳۵;۶۵۱۷۶;۶۵۲۶۲;۶۵۲۴۳;۶۴۳۴۵;۶۵۲۶۶; ۶۵۱۶۵;۶۵۱۹۹; ۶۵۱۷۵;۶۵۲۵۲;۶۵۱۶۶;۶۵۲۴۹; ۶۵۲۱۱;۶۵۲۳۶;۶۵۱۸۸;۶۵۱۶۶;۶۵۱۷۳; ۶۵۱۵۳;۶۵۲۵۳;. (۶۵۱۶۹;۶۵۱۹۸;۶۵۱۶۵;۶۵۲۶۵; ۶۵۲۵۱;۶۵۲۰۸;۶۵۲۵۲;۶۵۲۶۲;۶۵۲۴۷;۶۵۲۶۸;۶۵۲۵۴; ۱۲ ۶۵۲۳۹;۶۵۲۲۰;۶۵۲۲۸;۶۵۲۵۸;)
۴ – ۶۵۱۶۵;۶۵۲۱۱;۶۵۲۴۶; ۶۵۲۶۱; ۶۵۲۶۷;۶۵۲۴۲; ۶۵۱۶۹;۶۵۱۹۸;۶۴۴۰۲; ۶۵۲۳۵;۶۵۱۷۶;۶۵۲۶۲;۶۵۲۴۳;۶۴۳۴۵;۶۵۲۶۶; ۶۵۲۴۳;۶۵۱۶۶;۶۵۱۹۷;۶۵۱۷۳; ۶۵۲۵۱;۶۵۲۴۸;۶۵۲۶۶;.
۵ – ۶۵۲۵۱;۶۵۱۹۴;۶۵۱۹۷;۶۵۲۴۳;۶۵۲۶۶; ۶۵۲۴۳;۶۵۲۵۸; ۶۵۲۶۱;۶۵۲۱۵;۶۵۲۲۸;۶۵۲۶۸;۶۵۱۷۴; ۶۵۱۹۱;۶۵۱۹۴;۶۵۲۵۱;۶۵۱۷۴; ۶۵۲۶۱;۶۵۲۲۳;۶۵۲۶۸;۶۵۲۳۶;۶۵۲۵۸; ۶۵۲۲۷;۶۵۲۵۲;۶۵۲۶۲;۶۵۲۵۱;۶۵۲۶۶; ۶۵۱۶۹;۶۵۱۹۸;۶۵۱۶۵;۶۵۱۹۳;۶۵۱۹۷;۶۵۱۶۵;۶۵۲۵۳; ۶۴۳۴۴;۶۵۱۹۶;۶۵۲۶۷;۶۵۱۹۸;۶۵۲۳۵;۶۵۱۷۶;۶۵۲۵۸; ۶۵۲۰۷;۶۵۱۹۴;۶۵۲۵۷; ۶۵۱۹۷;۶۵۱۶۵; ۶۵۱۹۳;۶۵۲۴۳;۶۵۱۷۶;۶۵۱۹۸;۶۵۲۶۵; ۶۵۲۲۷;۶۵۲۵۲;۶۵۲۶۲;۶۵۲۵۱;۶۵۲۶۶; ۶۵۲۶۷;۶۵۱۶۶; ۶۵۲۴۷;۶۵۲۳۲;۶۵۲۶۲; ۶۵۲۵۱;۶۵۲۲۸;۶۵۱۶۶;۶۵۲۳۵;۶۵۲۶۸;۶۵۱۷۴; ۶۵۱۷۵;۶۵۱۸۸;۶۵۲۱۲;ـ۶۵۲۶۸;۶۵۲۴۸;۶۵۲۶۶; ۶۵۱۹۳;۶۵۲۶۱;۶۵۱۹۷;۶۵۲۵۷; ۶۵۲۵۹;ـ۶۵۱۶۶;۶۵۲۶۵; ۶۵۲۵۱;ـ۶۵۱۹۶;۶۵۲۴۳;۶۵۲۶۲;۶۵۱۹۷; ۶۵۲۴۳;ـ۶۵۲۵۸; ۶۵۱۶۹;ـ۶۵۲۶۸;۶۵۲۰۶; ۶۵۱۶۵;۶۵۱۹۹; ۶۵۲۵۱;۶۵۲۰۸;۶۵۱۹۲;۶۵۲۱۰; ۶۵۲۵۵;۶۵۲۵۲;۶۵۱۶۶;۶۵۲۶۷;۶۵۱۹۴;. (۶۵۱۶۵;۶۵۱۹۹; ۶۵۱۸۳;۶۵۲۵۲;۶۵۲۴۸;۶۵۲۵۸; ۶۵۲۳۵;۶۵۱۶۶;۶۵۱۹۷;۶۵۲۲۹; ۶۵۲۴۷;۶۵۱۷۶;۶۵۱۸۸;۶۵۲۱۲;۶۵۲۶۸;۶۵۲۷۶;۶۵۲۵۳; ۶۵۱۹۳;۶۵۲۶۱;۶۵۱۹۷;۶۵۲۵۷; ۶۵۲۴۳;۶۵۱۶۶;۶۵۱۹۷;۶۵۲۰۷;۶۵۲۵۶;۶۵۱۶۶;۶۵۲۰۳;۶۵۲۶۶; ۶۵۱۶۵;۶۵۱۹۷;۶۵۲۰۷;۶۵۱۹۴; ۶۵۲۵۵;۶۵۱۶۶;۶۴۳۴۴;۶۵۲۶۸;۶۵۲۶۲;۶۵۲۰۳;۶۵۱۷۶;۶۵۲۵۸; ۶۵۱۷۵;۶۵۱۶۶;
۶۵۲۶۷;۶۵۲۴۴;۶۵۲۰۴;۶۵۱۶۶;۶۵۲۴۵; ۶۵۱۶۵;۶۵۱۹۹; ۶۵۲۳۵;۶۵۱۹۸;۶۵۱۶۵;۶۵۲۳۱;۶۵۱۷۴; ۶۵۱۶۵;۶۵۱۹۹; ۶۵۱۷۵;۶۵۱۸۸;۶۵۲۱۲;۶۵۲۶۸;۶۵۲۴۶; ۶۵۲۳۵;۶۵۱۹۸;۶۵۱۹۳; ۶۵۲۵۵;۶۴۴۰۵;۶۵۱۹۶;۶۵۲۰۷;۶۵۱۷۶;۶۵۲۵۸; ۶۵۱۶۹;۶۵۱۶۶;۶۵۲۰۷;۶۵۱۹۴;.)
۶ – ۶۵۱۷۵;۶۵۲۴۴;۶۵۲۵۲;۶۵۲۶۸;۶۵۲۴۶; ۶۵۲۶۱; ۶۵۱۶۵;۶۵۱۹۷;۶۵۱۶۵;۶۵۱۶۳;۶۵۲۵۸; ۶۵۲۳۵;۶۵۱۹۸;۶۵۲۴۹;۶۵۲۵۹;۶۵۱۶۶;۶۵۲۶۵; ۶۵۱۹۳;۶۵۱۹۷;۶۵۱۹۱;۶۵۲۶۲;۶۵۱۶۵;۶۵۲۰۳;۶۵۱۷۴; ۶۵۱۷۹;۶۵۱۷۰;۶۵۱۷۴; ۶۵۲۵۵;۶۵۱۶۶;۶۵۲۴۹; ۶۵۲۶۱; ۶۵۱۷۵;۶۵۲۲۸;۶۵۲۶۰;۶۵۱۹۴;۶۵۱۶۵;۶۵۱۷۳; ۶۵۲۵۱;۶۵۱۹۸;۶۵۱۶۹;۶۵۲۶۲;۶۵۲۱۷;.

سایت آزمون دکتری : www.PhdAzmoon.Net

عضویت در خبرنامه پی اچ دی آزمون