کمیسیون علمی فناوری بر ضرورت تولید زبان علمی متناسب با فرهنگ بومی و تلاش در مسیر تبدیل زبان فارسی به زبان علم جهانی تاکید کرد.

جلسه کمیسیون علمی فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد و در ابتدای جلسه گزارشی از برگزاری همایش استعمار زدایی از علم در کشور مالزی و سوابق فکری برگزار کنندگان این همایش ارائه شد.

در این گزارش با اشاره به تسلط محافل به ظاهر علمی غرب بر گفتمان سازی علمی در جهان، هدف از برگزاری این همایش خروج از سیطره این محافل عنوان شد.

گزارش مذکور با تشریح سوابق حضور نخبگان علمی کشور در این همایش، بر لزوم ایجاد مرجعیت علمی در این زمینه برای کشورمان تأکید شده است.

در بخش دیگری از این گزارش ضمن اشاره به تأثیر فراگیر شدن زبان انگلیسی در محافل علمی و انتقال ارزش‌های فرهنگی از طریق این زبان، تولید زبان علمی متناسب با فرهنگ بومی و تلاش در مسیر تبدیل زبان فارسی به زبان علم جهانی به عنوان یکی از منویات رهبر معظم انقلاب « مدظله العالی» ضروری شمرده شده است.

اعضا این کمیسیون به بیان نظرات خود پرداختند، که می توان به تغییر نگاه مرکزیت غرب در تولید علم و فناوری، ایجاد یک قطب تولید علم و فناوری به منظور قطع وابستگی به دولت‌های غربی، لزوم تعریف درآمدهای روشن و پایدار به منظور اداره انجمن‌های علمی مستقل، خودداری از شعارزدگی و کارهای سطحی در مسیر مقابله با استعمار علمی، توجه به بومی‌سازی علوم انسانی به عنوان بستر تولید علم، نگاه مأموریت گرا به نهادهای آموزشی و علمی کشور به منظور پر کردن خلاءهای موجود در این حوزه و تعریف دقیق از علم و تفاوت آن با فناوری اشاره کرد.