“مالیه بین الملل” عنوان کتابی است که توسط سعیده صفری عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد و حسابداری واحد تهران مرکزی به رشته تحریر در آمد.

به گزارش روابط عمومی واحد تهران مرکزی، صفری در مقدمه این کتاب آورده است:” کتاب حاضر که شامل ۷ فصل می باشد مفاهیم و تئوری های اساسی در مالیه بین الملل را مورد بحث قرار داده است . در کنار بیان مفاهیمی نظیر نرخ ارز، تراز پرداخت ها و روش های دستیابی به تعادل در بخش خارجی اقتصاد ، از مثال های عددی و حل مسائل مختلف جهت درک بیشتر مطالب استفاده شده است. تاریخچه تحولات مالی در سطح بین الملل و روند تغییرات آن در کشور ایران نیز از موضوعات دیگری است که به صورت جامع به آن پرداخته شده است.

تنوع و جامعیت مطالب ارائه شده به همراه سادگی بیان آنها استفاده از کتاب را برای دانشجویان رشته اقتصاد وسایر رشته های مرتبط درعلوم انسانی مطلوب و مناسب نموده است.” انتهای پیام/