ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺩﻭﺭﻩ ﺩﮐﺘﺮﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻭ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎﻥ ﭼﻨﺪ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﺎﺑﻞ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻧﻴﻤﺴﺎﻝﺍﻭﻝ٩١-١٣٩٠

اول اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره همراه داشتن مدارک مورد نیاز معرفی شدگان برای شرکت در مراحل انجام مصاحبه دکتری نیمه متمرکز را مشاهده نمایید ، سایر مدارک مورد نیاز نیز در زیر آمده است. البته بهتر است از سایت رسمی هر دانشگاهی که برای مصاحبه در آن مجاز شده اید ، در فواصل زمانی دیدن فرمایید تا از اطلاعیه های جدیدتر مربوطه نیز باخبر شوید.

ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ ﺑﻪ ﻗﺮار ذﯾﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان–ﺳﺎزه ۲۳ﺧﺮداد۱۳۹۰ ساعت ۱۲-۹:۳۰ دﻓﺘﺮ داﻧﺸﮑﺪهﻣﻬﻨﺪﺳﯽﻋﻤﺮان

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان–ﺧﺎک و ﭘﯽ ۲۳ﺧﺮداد۱۳۹۰ ساعت ۱۷:۳۰-۱۳ دﻓﺘﺮ داﻧﺸﮑﺪهﻣﻬﻨﺪﺳﯽﻋﻤﺮان

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ-ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ۲۲-۲۱ﺧﺮداد۱۳۹۰ ساعت ۱۷:۳۰-۹:۳۰ دﻓﺘﺮ داﻧﺸﮑﺪهﻣﻬﻨﺪﺳﯽﻣﮑﺎﻧﯿﮏ

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺗﺒﺪ ﯾﻞ اﻧﺮژی ۲۱ﺧﺮداد۱۳۹۰ ۱۷:۳۰-۹:۳۰ دﻓﺘﺮ داﻧﺸﮑﺪهﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ

داوﻃﻠﺒﯿﻦ ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ در داﻧﺸﮑﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪارک ﺧﻮد را ﺑﻪ اداره ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎه صنعتی بایل اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ در روز ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ:

۱- اﺻﻞ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ

۲-اﺻﻞ و ﺗﺼﻮﯾﺮﮔﻮاﻫﯽ ﻣﻮﻗﺖ دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ( در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ داوﻃﻠﺐ داﻧﺸﺠﻮی ﺳﺎل آﺧﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽارﺷﺪ ﺑﺎﺷﺪ، ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﻌﺪلﺑﺎ اﻋﻼم ﻓﺮاﻏﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺷﻬﺮﯾﻮر۹۰،از داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.)

۳-رﯾﺰ ﻧﻤﺮاتﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪهدوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ

۴-ﮔﻮاﻫﯽ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﻧﻤﺮه زﺑﺎن

۵-ﺟﻮاﺋﺰ ﻋﻠﻤﯽ ازﺟﺸﻨﻮاره ﻫﺎ،ﻣﺴﺎﺑﻘﺎتﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ( در ﺻﻮرت وﺟﻮد )

۶-ﻣﺪارک و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﭘﮋوﻫﺸﯽ{ از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻘﺎﻻتﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ، ﺗﺮوﯾﺠﯽ( ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و )ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﯽ، ﻫﻤﮑﺎریدر ﻃﺮﺣﻬﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ( ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﻌﺘﺒﺮ از ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﻮﺳﺴﺎت )، ﺗﺎﻟﯿﻒ و ﺗﺮﺟﻤﻪ( ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و در ﺻﻮرتداﺷﺘﻦ ﻧﺎﺷﺮ ﻣﻌﺘﺒﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﯾﺎ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ وزارت ﻋﻠﻮم )، اﺧﺘﺮاع و اﮐﺘﺸﺎف ﺛﺒﺖ ﺷﺪه( ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎنﭘﮋوﻫﺸﻬﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺸﻮر )} و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺪارک ﻣﺮﺗﺒﻂ

۷-اراﺋﻪ ﻣﺪارک ﻻزم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﮑﻢ ﮐﺎرﮔﺰﯾﻨﯽ، ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺎﻣﻪ از ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ( ﺑﺮای داوﻃﻠﺒﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻬﻤﯿﻪ ﻣﺮﺑﯽدر ردﯾﻒ ﭼﻨﺪﺑﺮاﺑﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ وزارت ﻋﻠﻮم.. )

۸-اراﺋﻪ ﻣﺪرﮐﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ وﺿﻌﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻬﻤﯿﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﺷﺪ( ﺑﺮایآﻧﺪﺳﺘﻪ از داوﻃﻠﺒﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻬﻤﯿﻪرزﻣﻨﺪﮔﺎن در ردﯾﻒ ﭼﻨﺪﺑﺮاﺑﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ )

۹-اراﺋﻪ ﻣﺪرﮐﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﻈﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺎﺷﺪ( ﺑﺮای ﻣﺸﻤﻮﻟﯿﻦ وﻇﯿﻔﻪ )

۱۰-اراﺋﻪ ﻓﯿﺶ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ۱۰۰,۰۰۰رﯾﺎل ﺑﻪ ﺣﺎبﺴ۹۲۷۰۶۵۶۳۰ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺠﺎرت ﺷﻌﺒﻪ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﺎﺑﻞ ( ﺑﺎﺑﺖ وﺟﻪﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ) ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎه

آدرس داﻧﺸﮕﺎه صنعتی بابل :ﺑﺎﺑﻞ-ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ–داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﻮﺷﯿﺮواﻧﯽ ﺑﺎﺑﻞ

ﺗﻠﻔﻦ:۰۱۱۱-۳۲۳۲۰۷۱-۵