اعتراض داوطلبان آزمون دکتری سال ۹۰ و بررسی آن در کمسیون مجلس

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: هفته آخر خردادماه، برگزاری کنکور دکتری و اعتراضات وارد به این کنکور در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی بررسی می شود.
در این خبر که دقیقا ۲ ساعت پیش توسط خبرنگاری مهر منتشر شد ، نورالله حیدری دستنایی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفته است : “در نخستین جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی که هفته آخر خردادماه برگزار می شود، کنکور دکتری سال ۹۰ مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.”
وی افزود: “اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، این کنکور را از دو بعد که یکی از این ابعاد رسیدگی به اعتراضات داوطلبان است، بررسی می کند تا اگر احیاناً اشتباهات سهوی در این کنکور رخ داده که زمینه اعتراض داوطلبان را به وجود آورده، مشخص شود.”
نماینده مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: هر آزمون مهمی که برگزار می شود، نیاز است تا جنبه های کمی و کیفی آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد. بنابراین یکی دیگر از ابعاد بررسی کنکور دکتری در کمیسیون آموزش و تحقیقات ، می تواند این مورد باشد.

۱۰/۳/۱۳۹۰ – سایت آزمون دکتری