سایت آزمون دکتری ( Phd Azmoon.Net )  دکتری پولی : ضمن تبریک و آرزوی موفقیت، نتایج اولیه آزمون دکتری پردیس دانشگاه علم و صنعت اعلام شده و پذیرفته شدگان گرامی این آزمون لازم است اطلاعیه های قبلی سایت را ملاحظه نموده و در زمانهای مقرر برای مصاحبه علمی به دانشکده مربوطه مراجعه نمایند.

ثبت‌ نام آزمون دکتری پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت در۲۰ مرداد صورت گرفته است.

اعلام نتایج اولیه آزمون دکتری پردیس دانشگاه علم و صنعت

شماره پرونده داوطلب

رشته – گرایش

کد ملی

۱۵۳۲۶

ریاضی کاربردی

۲۳۹۱۷۸۰۷۵۳

۱۵۳۸۲

ریاضی کاربردی

۳۹۷۹۲۳۱۳۴۸

۱۵۴۰۱

ریاضی کاربردی

۲۱۶۱۶۱۱۸۸۷

۱۵۴۱۰

ریاضی کاربردی

۵۰۶۹۱۹۷۶۳۰

۱۵۶۳۱

ریاضی کاربردی

۲۶۹۰۲۱۵۶۲۴

۱۵۶۵۰

ریاضی کاربردی

۱۷۵۴۶۲۶۴۸۳

۱۵۷۱۳

ریاضی کاربردی

۲۷۵۴۸۷۵۲۶۳

۱۵۷۲۰

ریاضی کاربردی

۲۲۹۵۴۹۴۰۷۹

۱۵۸۹۵

ریاضی کاربردی

۶۸۱۲۶۳۴۴

۱۵۹۷۴

ریاضی کاربردی

۶۴۱۹۷۲۷۹۹۵

۱۶۱۲۹

ریاضی کاربردی

۴۲۶۹۵۹۵۹۵۷

۱۶۳۲۸

ریاضی کاربردی

۵۸۸۹۶۹۰۴۷۷

۱۶۳۳۷

ریاضی کاربردی

۵۷۲۰۶۶۸۶

۱۶۴۱۳

ریاضی کاربردی

۱۴۶۱۱۳۳۵۱۳

۱۶۵۱۰

ریاضی کاربردی

۶۳۶۸۷۹۳۴۲۲

۱۶۵۶۱

ریاضی کاربردی

۶۴۹۴۸۵۸۷

۱۶۵۷۳

ریاضی کاربردی

۴۹۸۰۴۹۳۴۶۷

۱۶۶۴۸

ریاضی کاربردی

۷۹۹۳۰۸۲۴

۱۶۶۵۴

ریاضی کاربردی

۲۶۱۹۷۱۴۲۶۵

۱۶۶۷۷

ریاضی کاربردی

۷۰۱۹۲۳۶۷

۱۶۷۳۰

ریاضی کاربردی

۲۲۹۱۳۱۱۶۹۷

۱۵۲۰۷

ریاضی محض-آنالیز

۱۳۷۵۹۶۹۹۳۵

۱۵۴۲۵

ریاضی محض-آنالیز

۷۹۵۰۸۹۲۸

۱۵۷۴۹

ریاضی محض-آنالیز

۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶

۱۶۳۴۵

ریاضی محض-آنالیز

۱۲۹۰۳۵۳۷۸۶

۱۶۵۵۹

ریاضی محض-آنالیز

۶۵۲۸۹۱۷۰۵

۱۶۷۲۹

ریاضی محض-آنالیز

۷۱۲۹۸۸۰۰

۱۵۲۹۱

ریاضی محض-جبر

۳۹۶۲۱۰۳۹۲۹

۱۵۳۰۱

ریاضی محض-جبر

۴۵۲۶۴۲۹۹۱

۱۵۹۶۳

ریاضی محض-جبر

۱۹۵۰۱۷۹۵۱۶

۱۵۹۷۵

ریاضی محض-جبر

۶۱۰۹۵۸۸۶۱۱

۱۶۰۸۰

ریاضی محض-جبر

۲۲۴۹۴۳۸۳۲۳

۱۶۱۰۶

ریاضی محض-جبر

۶۷۴۱۲۰۶۸

۱۶۱۹۷

ریاضی محض-جبر

۶۵۸۰۵۲۸۳

۱۶۴۱۸

ریاضی محض-جبر

۶۴۸۹۸۵۷۹۲۸

۱۶۵۹۰

ریاضی محض-جبر

۲۲۹۵۵۷۷۵۳۵

۱۵۲۳۲

ریاضی محض-هندسه

۲۸۰۲۸۳۴۲۵۸

۱۵۴۹۳

ریاضی محض-هندسه

۲۳۷۱۹۹۳۰۳۴

۱۶۲۸۴

ریاضی محض-هندسه

۴۵۸۱۷۳۰۸

۱۵۴۲۷

دکتری مهندسی صنایع-مدیریت سیستم و بهره وری

۰۰۵۱۸۲۴۰۹۴

۱۵۵۸۲

دکتری مهندسی صنایع-مدیریت سیستم و بهره وری

۰۰۶۰۴۵۷۰۰۷

۱۵۶۷۷

دکتری مهندسی صنایع-مدیریت سیستم و بهره وری

۳۲۵۸۸۵۴۸۸۲

۱۵۷۵۶

دکتری مهندسی صنایع-مدیریت سیستم و بهره وری

۴۱۳۰۹۰۰۹۱۹

۱۵۹۱۴

دکتری مهندسی صنایع-مدیریت سیستم و بهره وری

۰۰۷۴۶۳۳۵۶۲

۱۵۹۴۳

دکتری مهندسی صنایع-مدیریت سیستم و بهره وری

۰۰۷۰۲۱۳۶۴۱

۱۶۰۵۶

دکتری مهندسی صنایع-مدیریت سیستم و بهره وری

۱۲۸۹۷۰۱۴۱۵

۱۶۰۷۷

دکتری مهندسی صنایع-مدیریت سیستم و بهره وری

۲۶۳۰۸۳۸۹۸۶

۱۵۳۴۲

دکتری مهندسی صنایع-دکتری مهندسی سیستمهای اقتصادی اجتماعی

۱۸۱۹۵۴۸۴۸۱

۱۵۶۱۵

دکتری مهندسی صنایع-دکتری مهندسی سیستمهای اقتصادی اجتماعی

۱۶۷۱۳۸۶۴۰۱

۱۶۰۰۸

دکتری مهندسی صنایع-دکتری مهندسی سیستمهای اقتصادی اجتماعی

۰۸۳۹۵۴۲۱۹۴

۱۶۱۸۳

دکتری مهندسی صنایع-دکتری مهندسی سیستمهای اقتصادی اجتماعی

۵۲۴۹۹۵۸۱۰۹

۱۶۵۵۲

دکتری مهندسی صنایع-دکتری مهندسی سیستمهای اقتصادی اجتماعی

۴۷۲۲۴۱۱۳۲۸

۱۶۵۷۴

دکتری مهندسی صنایع-دکتری مهندسی سیستمهای اقتصادی اجتماعی

۰۰۶۹۹۱۵۶۶۰

۱۶۶۷۱

دکتری مهندسی صنایع-دکتری مهندسی سیستمهای اقتصادی اجتماعی

۰۰۶۳۵۲۳۵۵۸

۱۶۶۹۷

دکتری مهندسی صنایع-دکتری مهندسی سیستمهای اقتصادی اجتماعی

۰۶۰۳۲۵۱۲۰۱

۱۵۲۰۵

دکتری مهندسی صنایع-دکتری مهندسی صنایع

۰۰۷۸۵۸۹۵۰۹

۱۵۲۶۶

دکتری مهندسی صنایع-دکتری مهندسی صنایع

۰۳۸۱۰۷۴۳۵۸

۱۵۳۱۴

دکتری مهندسی صنایع-دکتری مهندسی صنایع

۰۰۶۷۳۷۳۴۲۹

۱۵۶۹۰

دکتری مهندسی صنایع-دکتری مهندسی صنایع

۰۰۸۳۲۹۱۸۳۰

۱۵۶۹۴

دکتری مهندسی صنایع-دکتری مهندسی صنایع

۰۰۷۷۹۴۳۵۱۱

۱۶۰۲۶

دکتری مهندسی صنایع-دکتری مهندسی صنایع

۰۰۷۳۹۴۷۴۷۴

۱۶۲۱۲

دکتری مهندسی صنایع-دکتری مهندسی صنایع

۰۰۷۹۸۰۵۸۰۹

۱۶۴۴۵

دکتری مهندسی صنایع-دکتری مهندسی صنایع

۱۲۸۹۷۶۵۲۴۳

۱۶۴۷۲

دکتری مهندسی صنایع-دکتری مهندسی صنایع

۵۱۸۸۸۹۹۵۴۱

۱۶۵۹۶

دکتری مهندسی صنایع-دکتری مهندسی صنایع

۰۰۴۲۹۴۱۹۵۴

۱۶۶۱۱

دکتری مهندسی صنایع-دکتری مهندسی صنایع

۰۰۷۳۶۴۸۲۸۰

۱۵۲۳۱

دکتری مهندسی عمران-سازه

۰۰۱۰۱۶۷۱۷۱

۱۵۵۰۰

دکتری مهندسی عمران-سازه

۲۳۰۰۱۰۸۲۳۲

۱۵۵۹۱

دکتری مهندسی عمران-سازه

۴۲۸۰۴۷۳۱۳۷

۱۵۷۵۴

دکتری مهندسی عمران-سازه

۰۰۶۳۰۵۰۱۰۲

۱۵۸۰۴

دکتری مهندسی عمران-سازه

۴۱۳۱۹۶۸۷۱۱

۱۶۱۴۳

دکتری مهندسی عمران-سازه

۵۸۱۹۹۰۷۶۸۱

۱۶۶۲۰

دکتری مهندسی عمران-سازه

۳۷۳۲۲۳۰۰۹۰

۱۶۶۵۸

دکتری مهندسی عمران-سازه

۱۵۵۱۹۳۴۶۵۵

۱۶۶۷۲

دکتری مهندسی عمران-سازه

۴۲۸۴۹۵۲۷۸۱

۱۵۵۳۱

دکتری مهندسی عمران-مکانیک خاک و پی

۰۴۹۳۱۷۲۱۹۱

۱۵۶۶۰

دکتری مهندسی عمران-مکانیک خاک و پی

۴۶۲۱۷۳۳۲۴۹

۱۵۷۹۳

دکتری مهندسی عمران-مکانیک خاک و پی

۳۰۷۱۰۴۵۰۰۱

۱۶۳۱۹

دکتری مهندسی عمران-مکانیک خاک و پی

۲۲۷۹۴۵۱۳۴۴

۱۶۴۱۷

دکتری مهندسی عمران-مکانیک خاک و پی

۲۵۹۴۴۸۷۳۱۷

۱۶۴۸۰

دکتری مهندسی عمران-مکانیک خاک و پی

۲۵۹۳۴۵۱۷۲۶

۱۶۶۱۶

دکتری مهندسی عمران-مکانیک خاک و پی

۲۵۹۴۳۵۸۳۳۹

۱۶۶۳۰

دکتری مهندسی عمران-مکانیک خاک و پی

۰۰۷۱۶۸۸۲۱۸

۱۶۶۷۸

دکتری مهندسی عمران-مکانیک خاک و پی

۱۲۸۸۴۶۰۰۱۵

۱۵۵۷۰

دکتری مهندسی عمران-دکتری مهندسی آب

۴۵۹۱۲۴۴۴۶۶

۱۵۷۰۲

دکتری مهندسی عمران-دکتری مهندسی آب

۰۰۷۸۴۰۹۲۶۸

۱۶۰۳۴

دکتری مهندسی عمران-دکتری مهندسی آب

۰۰۶۴۳۲۶۰۸۱

۱۶۱۶۴

دکتری مهندسی عمران-دکتری مهندسی آب

۰۰۷۹۶۱۸۶۹۳

۱۶۲۱۶

دکتری مهندسی عمران-دکتری مهندسی آب

۱۵۳۱۷۲۰۰۴۸

۱۶۳۸۶

دکتری مهندسی عمران-دکتری مهندسی آب

۰۰۶۸۴۶۴۲۳۱

۱۶۴۱۱

دکتری مهندسی عمران-دکتری مهندسی آب

۰۰۵۶۲۰۱۳۴۶

۱۶۵۶۲

دکتری مهندسی عمران-دکتری مهندسی آب

۱۲۹۱۹۹۳۶۳۰

۱۶۶۰۵

دکتری مهندسی عمران-دکتری مهندسی آب

۳۰۳۱۴۳۹۶۳۵

۱۵۲۳۳

دکتری مهندسی عمران-دکتری مهندسی برنامه ریزی حمل و نقل

۰۹۳۹۷۳۶۴۰۳

۱۵۴۰۷

دکتری مهندسی عمران-دکتری مهندسی برنامه ریزی حمل و نقل

۱۲۸۵۸۷۶۸۳۰

۱۵۷۰۸

دکتری مهندسی عمران-دکتری مهندسی برنامه ریزی حمل و نقل

۱۷۵۵۸۰۶۵۰۷

۱۵۷۵۵

دکتری مهندسی عمران-دکتری مهندسی برنامه ریزی حمل و نقل

۴۳۲۳۴۰۶۹۵۹

۱۵۸۱۲

دکتری مهندسی عمران-دکتری مهندسی برنامه ریزی حمل و نقل

۰۹۴۰۹۴۹۰۹۱

۱۶۰۴۳

دکتری مهندسی عمران-دکتری مهندسی برنامه ریزی حمل و نقل

۰۰۶۱۹۲۳۴۳۵

۱۶۴۱۹

دکتری مهندسی عمران-دکتری مهندسی برنامه ریزی حمل و نقل

۳۲۵۰۳۷۵۴۵۴

۱۶۴۵۳

دکتری مهندسی عمران-دکتری مهندسی برنامه ریزی حمل و نقل

۴۱۳۳۱۹۵۳۷۱

۱۶۵۵۷

دکتری مهندسی عمران-دکتری مهندسی برنامه ریزی حمل و نقل

۰۰۷۱۷۶۸۳۱۹

۱۵۲۲۳

دکتری مهندسی عمران-دکتری مهندسی زلزله

۰۰۶۱۷۹۷۳۶۷

۱۵۹۵۷

دکتری مهندسی عمران-دکتری مهندسی زلزله

۲۰۹۲۳۲۷۸۱۱

۱۵۹۷۷

دکتری مهندسی عمران-دکتری مهندسی زلزله

۰۶۵۱۹۱۹۶۶۵

۱۵۹۹۷

دکتری مهندسی عمران-دکتری مهندسی زلزله

۲۹۹۲۷۹۷۹۷۹

۱۶۱۰۰

دکتری مهندسی عمران-دکتری مهندسی زلزله

۲۱۶۱۹۶۰۶۵۲

۱۶۴۰۸

دکتری مهندسی عمران-دکتری مهندسی زلزله

۴۶۲۱۶۸۶۰۶۲

۱۶۴۹۸

دکتری مهندسی عمران-دکتری مهندسی زلزله

۳۲۵۶۳۶۳۶۲۸

۱۶۵۵۵

دکتری مهندسی عمران-دکتری مهندسی زلزله

۳۸۵۸۸۹۰۹۵۲

۱۶۶۳۶

دکتری مهندسی عمران-دکتری مهندسی زلزله

۱۲۶۲۳۹۲۳۰۶

۱۵۲۴۵

دکتری مهندسی عمران-دکتری مهندسی مدیریت ساخت

۰۰۸۲۴۱۴۶۳۷

۱۵۵۷۷

دکتری مهندسی عمران-دکتری مهندسی مدیریت ساخت

۰۰۶۹۲۰۸۳۵۲

۱۵۶۰۸

دکتری مهندسی عمران-دکتری مهندسی مدیریت ساخت

۰۰۳۶۲۴۸۶۶۵

۱۵۷۰۴

دکتری مهندسی عمران-دکتری مهندسی مدیریت ساخت

۱۴۶۴۴۷۸۲۶۰

۱۵۷۰۹

دکتری مهندسی عمران-دکتری مهندسی مدیریت ساخت

۰۳۲۱۶۴۶۹۹۱

۱۵۸۸۶

دکتری مهندسی عمران-دکتری مهندسی مدیریت ساخت

۰۰۸۲۷۲۳۵۳۲

۱۵۹۰۳

دکتری مهندسی عمران-دکتری مهندسی مدیریت ساخت

۰۰۷۴۶۵۲۷۴۵

۱۶۳۵۹

دکتری مهندسی عمران-دکتری مهندسی مدیریت ساخت

۱۵۸۲۱۳۹۲۳۷

۱۵۲۹۷

دکتری مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

۰۰۷۴۵۶۵۹۴۱

۱۵۴۷۸

دکتری مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

۱۴۶۶۰۹۱۰۷۱

۱۵۷۶۱

دکتری مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

۲۰۳۱۷۱۳۵۱۵

۱۵۸۱۹

دکتری مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

۱۲۹۲۱۸۵۵۷۰

۱۶۰۱۳

دکتری مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

۴۵۴۹۸۴۴۱۲۴

۱۶۱۸۹

دکتری مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

۰۵۷۹۳۹۳۹۴۱

۱۶۳۴۷

دکتری مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

۲۰۶۴۶۲۱۳۷۷

۱۶۵۲۷

دکتری مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

۲۲۴۹۹۶۷۹۰۳

۱۶۶۶۱

دکتری مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

۰۰۵۳۶۷۴۸۹۸

۱۵۴۳۰

دکتری مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی

۱۲۱۰۰۱۵۱۰۲

۱۵۵۳۶

دکتری مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی

۱۸۸۱۰۵۵۹۰۶

۱۵۷۲۶

دکتری مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی

۴۵۹۱۱۸۵۷۳۷

۱۶۰۴۷

دکتری مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی

۴۳۲۱۱۹۵۵۲۷

۱۶۲۲۹

دکتری مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی

۲۴۷۱۶۵۴۸۲۷

۱۶۳۰۲

دکتری مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی

۴۱۷۲۷۱۲۶۶۵

۱۶۴۵۲

دکتری مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی

۰۰۷۷۴۳۷۷۳۱

۱۶۶۴۵

دکتری مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی

۰۰۵۷۰۸۷۴۷۴

۱۶۶۸۹

دکتری مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی

۰۴۵۱۵۶۶۸۲۳

۱۵۳۴۰

دکتری مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی- دینامیک ارتعاشات و کنترل

۰۰۸۱۱۳۰۰۲۳

۱۵۶۹۶

دکتری مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی- دینامیک ارتعاشات و کنترل

۴۵۹۲۰۹۸۲۴۲

۱۵۷۶۴

دکتری مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی- دینامیک ارتعاشات و کنترل

۴۳۲۲۳۵۲۶۸۵

۱۵۸۷۶

دکتری مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی- دینامیک ارتعاشات و کنترل

۱۰۶۱۴۸۳۷۷۰

۱۵۹۸۴

دکتری مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی- دینامیک ارتعاشات و کنترل

۲۲۲۹۹۴۰۲۹۵

۱۶۱۰۹

دکتری مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی- دینامیک ارتعاشات و کنترل

۱۲۹۰۷۷۵۴۲۷

۱۶۲۸۲

دکتری مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی- دینامیک ارتعاشات و کنترل

۲۹۹۳۸۹۶۱۵۶

۱۶۳۲۴

دکتری مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی- دینامیک ارتعاشات و کنترل

۱۵۳۲۶۴۴۰۸۶

۱۶۳۷۶

دکتری مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی- دینامیک ارتعاشات و کنترل

۳۵۴۹۶۷۸۷۲۱

۱۶۵۶۰

دکتری مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی- دینامیک ارتعاشات و کنترل

۲۶۵۹۷۷۷۶۹۱

۱۶۶۴۲

دکتری مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی- دینامیک ارتعاشات و کنترل

۴۷۲۳۷۴۲۰۵۰

۱۶۶۵۷

دکتری مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی- دینامیک ارتعاشات و کنترل

۴۲۸۴۳۱۸۱۹۵

۱۵۴۸۷

دکتری مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی-مکانیک جامدات

۰۵۳۰۶۹۸۴۲۰

۱۵۵۵۹

دکتری مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی-مکانیک جامدات

۰۰۸۰۲۵۹۸۰۴

۱۵۶۲۱

دکتری مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی-مکانیک جامدات

۵۵۷۹۲۰۶۰۵۴

۱۵۷۳۹

دکتری مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی-مکانیک جامدات

۴۵۹۱۳۶۷۳۸۱

۱۵۷۶۶

دکتری مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی-مکانیک جامدات

۰۵۳۳۰۶۳۵۵۸

۱۵۸۱۸

دکتری مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی-مکانیک جامدات

۰۵۳۲۵۰۹۱۳۷

۱۶۰۷۴

دکتری مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی-مکانیک جامدات

۱۴۶۵۸۶۱۸۸۲

۱۶۰۷۹

دکتری مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی-مکانیک جامدات

۱۲۸۸۱۳۶۷۷۳

۱۶۶۹۶

دکتری مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی-مکانیک جامدات

۰۸۳۹۵۳۸۳۸۳

سایت آزمون دکتری : www.PhdAzmoon.Net

عضویت در خبرنامه پی اچ دی آزمون