سیدحسن امامی رضوی سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – استعداد درخشان علوم پزشکی ۹۵ : قائم مقام دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی از بازنگری آیین نامه اجرایی تسهیل ادامه تحصیل استعدادهای درخشان درمقاطع تخصصی بالینی خبر داد.

استعداد درخشان علوم پزشکی

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، دکتر سیدحسن امامی رضوی با بیان این خبر افزود: این کار با الهام از رهنمودهای مقام معظم رهبری، سند چشم انداز بیست ساله کشور  و هماهنگ با مصوبات و آیین نامه های اجرائی کشوری و وزارتی استعدادهای درخشان، با رویکرد عدالت محور و هدایت استعدادهای درخشان صورت گرفته است.

امامی رضوی اضافه کرد: از سوی دیگر با تلاشی جامع، این آیین نامه طی جلساتی با روسای دفاتر استعدادهای درخشان و سپس در جلسه کمیسیون معین مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

قائم مقام دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی از تصویب برنامه های آموزشی یک رشته تخصصی و چهار دوره تکمیلی تخصصی جدید برای دانشگاهها خبر داد و افزود: برنامه های آموزشی رشته تخصصی ارولوژی و دوره های تکمیلی تخصصی بیماریهای مادرزادی  قلب در بالغین و جراحی کبد،‌ پانکراس، مجاری صفراوی و پیوند اعضاء داخل شکمی مورد تصویب قرار گرفت.

قائم مقام دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی همچنین از بازدید واحد ارزشیابی  واعتباربخشی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی از ۱۰ برنامه آموزشی رشته های تخصصی و تکمیلی تخصصی، طی هفته اول بهمن ماه خبر داد.

وی گفت:‌ در این بازدیدها ۲ برنامه تخصصی، ۶ برنامه فوق تخصصی و ۲ برنامه فلوشیپ را مورد ارزشیابی و اعتباربخشی قرار گرفته است.

قائم مقام دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی اظهارداشت: درارتباط با راه اندازی رشته های تخصصی و فوق تخصصی ؛ ۳ برنامه منجر به صدور مجوز و ۷ برنامه ارزشیابی ادواری شده و تعداد برنامه مورد ارزشیابی قرار گرفته در تهران و شهرستان ها به ترتیب ۸ و ۲ برنامه بوده است.

امامی رضوی از برگزاری هفتاد و پنجمین جلسه کمیسیون دائمی معین دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی خبر داد و گفت: این جلسه دستور کار نشست آتی شورای آموزش پزشکی و تخصصی را نهایی کرد.

قائم مقام دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی از برگزاری کارگاه برنامه ریزی عملیاتی خبر داد و افزود: در این کارگاه موضوعاتی از قبیل معرفی مولفه های برنامه عملیاتی، مولفه های نظام پایش برنامه عملیاتی، الگوی مفهومی و فرایند تدوین برنامه عملیاتی، روش محاسبه انحراف برنامه ها وفعالیتها، نحوه تدوین ساختار برنامه عملیاتی دانشگاههای علوم پزشکی کشور بررسی شد.