دانشگاه پیام نور آئین نامه پیشنهادی خود را مبنی بر حمایت از فعالیت تمام وقت دانشجویان دکترا به منظور تطبیق با سیاستهای ابلاغی ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور، به این ستاد ارائه کرد.

سیاستهای اجرایی حمایت از فعالیت تمام وقت دانشجویان دکترا از طریق تأمین هزینه‌های معیشتی دانشجویان مشمول این سیاست‌ها و به منظور حمایت از نخبگان علمی و ترغیب آنها به پژوهش‌های مورد نیاز کشور، دی‌ ماه ۱۳۹۰ در جلسه یازدهم ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور تصویب و ابلاغ شد و مقرر گردید وزارتین بهداشت‌، درمان ‌و ‌آموزش‌پزشکی، علوم، ‌تحقیقات ‌و‌ فناوری، دانشگاه‌آزاد‌اسلامی و پیام‌نور آئین‌نامه اجرایی پیشنهادی خود را برای بررسی و تصویب، به این ستاد ارائه کنند.

بر پایه همین گزارش هم اکنون در دانشگاه پیام نور بیش از ۲۵۰۰ دانشجوی دکتری غیر شاغل به تحصیل اشتغال دارند که مطابق با سیاستهای حمایت از فعالیتهای تمام وقت باید مشمول حمایتهای معیشتی موضوع این آئین نامه قرار گیرند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مطابق اعلام معاون اداری مالی دانشگاه پیام نور آئین نامه پیشنهادی پس از بررسی و تصویب در ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور برای اجرا به بیش از ۵۰۰ واحد این دانشگاه ابلاغ خواهد شد.

تهران- ایرنا- دانشگاه پیام نور آئین نامه پیشنهادی خود را مبنی بر حمایت از فعالیت تمام وقت دانشجویان دکترا به منظور تطبیق با سیاست های ابلاغی ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور، به این ستاد ارائه کرد.

آیین نامه حمایت از دانشجویان دکتری

سیاست های اجرایی حمایت از فعالیت تمام وقت دانشجویان دکترا از طریق تأمین هزینه های معیشتی دانشجویان مشمول این سیاست ها و به منظور حمایت از نخبگان علمی و ترغیب آنها به پژوهش های مورد نیاز کشور، دی ماه ۱۳۹۰ در جلسه یازدهم ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور تصویب و ابلاغ شد و مقرر شد ۲ وزارتخانه بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه آزاد اسلامی و پیام نور آئین نامه اجرایی پیشنهادی خود را برای بررسی و تصویب، به این ستاد ارائه کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، هم اکنون در دانشگاه پیام نور بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ دانشجوی دکتری غیر شاغل به تحصیل اشتغال دارند که مطابق با سیاست های حمایت از فعالیت های تمام وقت باید مشمول حمایت های معیشتی موضوع این آئین نامه قرار گیرند.

همچنین مطابق اعلام معاون اداری و مالی دانشگاه پیام نور آئین نامه پیشنهادی پس از بررسی و تصویب در ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور برای اجرا به بیش از ۵۰۰ واحد این دانشگاه ابلاغ خواهد شد.