مهلت ویرایش انتخاب رشته برای داوطلبان کنکور ارشد پزشکی

نتایج کارشناسی ارشد ۹۵در سایت سازمان سنجش + لینک

زمان اعلام نتایج آزمون کارشناسی ارشد ۹۵

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی گفت با اشاره به  گفت: داوطلبان تا ساعت ۲۴ روز یکشنبه ۱۹ تیرماه فرصت دارند اولویت های انتخاب رشته محل خود را ویرایش کنند.

@PhdTelegram تلگرام دکتری 

کلیه داوطلبان می توانند تا روز ۱۹ تیرماه با ورود به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی ، اولویت های رشته – محل انتخابی را تغییر دهند و آن را ویرایش کنند.

داوطلبان می توانند با درج کد رهگیری نسبت به ویرایش ثبت نام و انتخاب محل تحصیل اقدام کنند.

*داوطلبان توجه داشته باشند که تنها یکبار مجاز به انتخاب محل هستند و انتخاب ها پس از ثبت نهایی قابل ویرایش نخواهد بود.

منبع : مهر – گفتگو با عبدالله سجادی جاغرق
در رابطه با آخرین مهلت ویراش ثبت نام و انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد پزشکی سال ۱۳۹۰

 • مهلت انتخاب رشته
 • تاریخ انتخاب رشته کارشناسی ارشد
 • آخرین مهلت انتخاب رشته ارشد ۹۳
 • اخرین تاریخ انتخاب واحد ثبت نام اموزش عالی و فناوری اریان رشته عمران
 • انتخاب رشته مجازی ارشد علوم پزشکی۹۳
 • اخرین مهلت انتخاب رشته ارشددانشگاه ازاد
 • انتخاب رشته ارشد پزشکی
 • انتخاب رشته سال۹۳
 • مهلت ثبت نام انتخاب رشته دانشگاه آزاد
 • دفرچه انتخاب رشته ارشد علوم پزشکی ۹۴
 • آخرین مهلت ثبت نام ازمون ارشد انفورماتیک پزشکی۹۵
 • اخرین مهلت انتخاب رشته۹۳
 • اخرین مهلت انتخواب رشته پزشکی دانشگاه ازاد
 • دفترجه راهنماانتخاب رشته سال۹۳
 • اخرین مهلت زمان ازمون پزشکی
 • دفترچه انتخاب رشته ارشد علوم پزشکی ۹۳
 • دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد پزشکی ۹۳-۹۴
 • دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد ۹۴ علوم پزشکی
 • زمان انتخاب رشته دانشگاه ازاد سال۹۳
 • انتخاب رشته مجازی ارشد پزشکی ۹۳
 • انتخاب رشته ارشد پزشکی ۹۴
 • مهلت انتخاب رشته ارشد پزشکی
 • مهلت انتخاب رشته دانشگاه ازاد سال۹۳
 • انتخاب رشته دانشگاه ازاد علوم پزشکی سال۹۳ تک ای ار
 • دانلود دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد پزشکی
 • آخرین تاریخ انتخاب رشته ارشد
 • زمان انتخاب محل کارشناسی ارشد علوم پزشکی سال ۹۴
 • کنکور۹۴ اخرین زمان انتخاب رشته
 • تاریخ مهلت انتخاب شهردرکنکورکارشناسی ارشد وزارت بهداشت
 • مهلت انتخاب رشته۹۵
 • دانلود دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد علوم پزشکی سال ۹۳
 • دفترچه انتخاب رشته دانشگاه سراسری ارشدپزشکی ۹۳
 • دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی۹۳
 • زمان و مهلت انتخاب رشته کارشناسی ارشد
 • مهلت انتخاب رشته ارشد علوم پزشکی
 • نظرات کارشناسی ارشدعلوم ÷زشکی
 • تاریخ مهلت انتخاب رشته سراسری۹۳
 • آخرین مهلت انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد
 • مهلت انتخاب رشته ارشد گروه پزشکی ۹۴
 • مهلت انتخاب کد رشته ازمون کارشناسی ارشد پزشکی
 • دفترچه انتخاب رشته ارشد پزشکی
 • آخرین مهلت انتخاب رشته دکترا
 • انتخاب رشته مجازی ارشد علوم پزشکی
 • اخرىن مهلت انتخاب رشته۹۳
 • اخرین مهلت انتخاب رشته کارشناسی ٩۴
 • اخری مهلت انتخا ب رشته پزشکی
 • اخرین مهلت انتخاب رشته سال۹۳
 • اخرین مهلت ثبت نام تکمیل ظرفیت رشته های پزشکی سال۹۳
 • اخرین مهلت تعیین رشته کنکور۹۳
 • اخرین مهلت تعیین رشته تخصص پزشکی